สํานักบริการวิชาการ มข. เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรม หลักสูตรระยะสั้น การทำโปรแกรม PLC (Siemens) S7-1200 และ TIA Portal ระดับพื้นฐาน

 

สํานักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญชวนบุคลากรทุกคณะหน่วยงานและผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม หลักสูตรระยะสั้น การทำโปรแกรม PLC (Siemens) S7-1200 และ TIA Portal ระดับพื้นฐาน เปิดรับสมัคร จํานวน 20 ท่าน ค่าลงทะเบียน ท่านละ 9,000.- บาท อบรมในวันที่ 22 – 25 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้อง LAB ARIS ตึก EN15  คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น กําหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565

สามารถลงทะเบียน ได้ที่ https://kku.world/zch8x

Scroll to Top