รีบสมัครก่อนครบจำนวน ! การออกแบบและโปรแกรม Self Driving Mobile Robot ขั้นต้น

สํานักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ขอเชิญชวนบุคลากรทุกคณะหน่วยงานและผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม กําหนดจัดทําหลักสูตรระยะสั้น การออกแบบและโปรแกรม Self Driving Mobile Robot ขั้นต้น เปิดรับสมัคร จํานวน 20 ท่าน ค่าลงทะเบียน ท่านละ 9,000.- บาท อบรมในวันที่ 15 – 18 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้อง LAB ARIS ตึก EN15 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กําหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565  สามารถลงทะเบียน
ได้ที่   https://kku.world/cbfnb

 

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย รวมถึงบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังการนำเสนองานวิชาการและงานวิจัย Research Forum: 40th Anniversary Research Forum: Advancing KKU’s Faculty of Technology การนำเสนอผลงานวิจัยในงานครบรอบ 40 ปี คณะเทคโนโลยี จากคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยี

ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ: The Ultimate Beer Education: From Grain to Glass Beer Education รุ่นที่ 6 จัดโดย คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2567 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้น1 อาคาร TE06 และ อาคาร Food Pilot Plant คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top