รีบสมัครก่อนครบจำนวน ! การออกแบบและโปรแกรม Self Driving Mobile Robot ขั้นต้น

สํานักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ขอเชิญชวนบุคลากรทุกคณะหน่วยงานและผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม กําหนดจัดทําหลักสูตรระยะสั้น การออกแบบและโปรแกรม Self Driving Mobile Robot ขั้นต้น เปิดรับสมัคร จํานวน 20 ท่าน ค่าลงทะเบียน ท่านละ 9,000.- บาท อบรมในวันที่ 15 – 18 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้อง LAB ARIS ตึก EN15 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กําหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565  สามารถลงทะเบียน
ได้ที่   https://kku.world/cbfnb

 

ขอเชิญร่วมงานกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 ณ คณะเทคโนโลยี พบกับกิจกรรมนิทรรศการของนักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมเล่นเกมส์สนุกๆ พร้อมแจกของรางวัลอื่นๆมากมาย

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรียนรู้ กับหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ คณะเทคโนโลยี หัวข้อ หลักสูตร “เทคโนโลยีสมัยใหม่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร” เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สมัครได้แล้ว วันนี้ – 31 สิงหาคม 2565

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรียนรู้ กับหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ คณะเทคโนโลยี หัวข้อ หลักสูตร “การบริหารจัดการอุตสาหกรรมเกษตร” (Agro-industral Management) เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สมัครได้แล้ว วันนี้ – 31 สิงหาคม 2565

Scroll to Top