อธิการบดี มข. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 11/2565

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 11/2565 พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ และห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

      รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึงสาระสำคัญที่ประสงค์จะสื่อสารไปยังบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่า   การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 11/2565 มีมติให้ออกข้อบังคับใหม่ในการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัย เปลี่ยนแปลงจากเดิมคือ มีการเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัย อาจารย์ประจำสามารถเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้านด้านหนึ่งด้านใดใน 5  ด้าน ดังต่อไปนี้ ด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม  ด้านสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ  ด้านการสอน  ด้านนวัตกรรม และด้านศาสนา

ซึ่งข้อบังคับนี้ก็จะครอบคลุมทั้งข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย โดยจะนำร่างข้อบังคับเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในเดือนกรกฎาคม ทั้งนี้เมื่อได้รับการรองรับจากที่ประชุมสภา ฯ และออกประกาศฉบับใหม่แล้ว จะมีผลย้อนหลังให้กับบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป

เรื่องที่สองคือมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินค่าชดเชยตามที่มีบุคลากรของสำนักหอสมุดเสียชีวิต ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ชดเชย เพราะบุคลากรท่านนี้มีการอุทิศตนในการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานอย่างดียิ่ง

เรื่องสุดท้ายคือการออกประกาศให้นักศึกษาสามารถแต่งกายตามเพศภาวะ โดยที่ไม่ต้องขอใบรับรองแพทย์  โดยนักศึกษาสามารถแต่งกายมาเรียน มาสอบ ได้ตามเพศสภาพ  ยกเว้นในส่วนของพิธีการสำคัญ หรือการไปฝึกงานในองค์กร ทั้งนี้คณะ ฯ จะทำหน้าที่กำหนดรูปแบบการแต่งกายอย่างเหมาะ โดยเน้นหลักของการเป็นสุภาพชน  หลังจากมหาวิทยาลัยประกาศแล้วจะมีผลบังคับใช้ทันที

ภาพ/ข่าว : จิราพร  ประทุมชัย

มข.เตรียมพร้อมระบบดูแลรักษาความปลอดภัยด้านการจราจร ช่วงงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อสร้างการสร้างความมั่นใจให้ผู้เข้าร่วมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

Scroll to Top