รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดันศักยภาพชุมชนรับสังคมสูงวัย ดูแลตั้งแต่เจ็บป่วยจนสิ้นลม

พลังชุมชนท้องถิ่นตอบโจทย์สร้างสุขภาวะเข้มแข็งยั่งยืน

ติวเข้มนักพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อชุมชนท้องถิ่น เตรียมแผนรับมือ-เฝ้าระวังโควิด-19

สสส. ฝึกอบรมนักพัฒนา ยึดหลัก 6 ต.ท้องถิ่นสู้โควิด

สสส.เสริมศักยภาพ อปท.-อบรมเฝ้าระวังโรคติดต่อ

สสส.เสริมศักยภาพ อปท.จัดอบรมนักพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อชุมชนท้องถิ่น

ท้องถิ่นเข้มแข็ง สร้างภูมิคุ้มกัน-ศก.ชุมชน

ผลิตอาหาร’ทักษะสำคัญสู้วิกฤต

แนะท้องถิ่นรับมือโควิด ไม่กระทบโภชนาการเด็ก

นวัตกรรมสุขภาวะ ‘ผู้สูงอายุ’

Scroll to Top