เพลง มข. for all generations ฉบับปรับปรุง 2012

          ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนโยบายเผยแพร่อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร รวมถึงศิษย์เก่า ได้รับรู้ถึงแก่นแท้ที่เป็นความภาคภูมิใจของชาว มหาวิทยาลัยขอนแก่นตลอดระยะเวลากว่า 47 ปีแห่งการก่อตั้ง ซึ่งหนึ่งในความภาคภูมิใจของชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นคือ เพลงสถาบันที่เป็นผลงานของวงดนตรีสุนทราภรณ์ ด้วยเป็นบทเพลงที่ทรงคุณค่า เป็นสื่อกลางยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาโดยตลอด

          ดังนั้น เพื่อขยายมิติการสื่อสารคุณค่าของบทเพลงดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการ “เพลง มข. for All Generations” โดยใช้เพลงสถาบันมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เป็นผลงานของวงดนตรีสุนทราภรณ์ เป็นต้นแบบในการจัดทำแนวดนตรีใหม่ เป็นการจัดทำเพื่อใช้ในโครงการเผยแพร่อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย และเพื่อเผยแพร่บทเพลงอันเป็นความภาคภูมิใจของชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ครอบคลุมถึงกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักกลุ่มหนึ่ง ของมหาวิทยาลัย

คิดถึง นภาขอนแก่น (Saxophone Quartet)
ร่มกาลพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Saxophone Quartet)
นภาขอนแก่น ขวัญมอดินแดง
มาร์ชมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลาขอนแก่น
มอดินแดงแห่งความหลัง คิดถึง (Live Acoustic Version)

 

 เพลงประจำมหาวิทยาลัยฉบับดั้งเดิม
 เพลงประจำมหาวิทยาลัยฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555
 เพลงแก่นกาลพฤกษ์ (2018)

Scroll to Top