ผอ.ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ รับรางวัลอายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น ประจำปี 2565

รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เข้ารับรางวัลอายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น ประจำปี 2565 จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ในการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 38 ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน 2565 เป็นการประชุมแบบผสมผสาน (hybrid) ระหว่างการประชุมในสถานที่ (onsite) และการประชุมแบบทางไกล (online)
สำหรับรางวัลเชิดชูเกียรติ แด่อายุรแพทย์ดีเด่น อายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น ตลอดจนรางวัลผู้มีผลงานวิจัยดีเด่น และสมาชิกอายุรแพทย์ทรงคุณวุฒิ เป็นรางวัลที่คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์แพทย์ด้านอายุแพทย์จากทั่วประเทศ เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติแด่อายุรแพทย์ ผู้ซึ่งประกอบวิชาชีพด้านอายุรกรรม อย่างต่อเนื่องด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ เสียสละ มีความดีเด่นด้านจริยธรรม ประกอบคุณงามความดีจนเป็นแบบอย่างสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้านอายุรกรรม

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top