3 ทศวรรษแห่ง KKBS “สถาบันการศึกษาชั้นนำ เป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี มาตรฐานสากล”

________เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  โดยการนำของ รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จัดงานครบรอบ 30 ปี ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ประจำปี 2565  ได้รับเกียรติจากผู้บริหารจากคณะ หน่วยงาน ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก นำช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีจำนวนมาก  โดยมีพิธีทำบุญเลี้ยงพระ จำนวน 9 รูป  เพื่อความเป็นสิริมงคล และเพื่อให้บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า ได้ระลึกถึงวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  ณ ห้องวังเลิศ Smart Classroom ชั้น 1 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

________กิจกรรมได้เริ่มขึ้นในเวลา 08.00 น. รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้นำ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จัดพิธีไหว้ศาลเจ้าพ่อมอดินแดง และมีพิธีไหว้เจ้าที่คณะ จากนั้นในเวลา 10.30 น. แขกผู้มีเกียรติ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้ร่วมในพิธีสงฆ์และรับฟังพระธรรมเทศนา โดยมี พระครูโอภาส ธรรมปโพธ (อาจารย์มะ โอภาโส) เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมวิเวก อ.ชนบท จ.ขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เป็นประธานในพิธี โดยมีแขกผู้มีเกียรติร่วมถวายจตุปัจจัย ถวายสังฆทาน แด่พระสงฆ์  จากนั้น พระครูโอภาส ธรรมปโพธ (อาจารย์มะ โอภาโส) ได้เมตตาเจิมห้องวังเลิศ และห้องพักบุคลากร ชั้น 4   โดยมีการดำเนินการภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

________“คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี”  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559  โดยมีความเป็นมาจากการแยกส่วนงานมาจากภาควิชาสังคมศาสตร์ ซึ่งสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ในปีการศึกษา 2535 และมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 109 ตอนที่ 126 หน้า 1 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2535 ให้จัดตั้งเป็น “คณะวิทยาการจัดการ” โดยมีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน เป็นสาขาแรกที่เปิดทำการเรียนการสอน

________คณะวิทยาการได้เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน และสาขาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต ต่อมา ได้เปิดหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการตลาด และสาขาการจัดการ และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต เพิ่มเติม เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาในภูมิภาคให้มากยิ่งขึ้น

________ระหว่างปี พ.ศ. 2547-2558 คณะฯ ได้พัฒนาการบริหารงานให้สอดคล้องกับนโยบายและรูปแบบการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  และปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารจากการบริหารภาควิชาไปสู่การบริหารในรูปแบบกลุ่มวิชา ซึ่งประกอบไปด้วย กลุ่มวิชาการเงิน กลุ่มวิชาการตลาด กลุ่มวิชาการจัดการ กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว กลุ่มวิชาการโรงแรมและอีเว้นท์ กลุ่มวิชาการบัญชี และกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์  รวมทั้งมีการเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้น ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาการตลาด หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) สาขาการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.) สาขาบริหารธุรกิจ และหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ในขณะเดียวกันก็มีการปรับโครงสร้างการบริหารสำนักงานภายในคณะฯ ให้มีลักษณะเป็นจุดบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ทั้งนี้เพื่อความคล่องตัวในการทำงาน และลดสายการบังคับบัญชาให้สั้นลง ทำให้การบริหารงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

________เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ และมีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่คือ คณะเศรษฐศาสตร์ ขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้มีหลักสูตรที่หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมในระดับภูมิภาคและอาเซียน  และหลังจากนั้น “คณะวิทยาการจัดการ” จึงได้ขอเปลี่ยนชื่อเป็น “คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี”เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน  และสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เห็นชอบ เมื่อวันที่  6 กุมภาพันธ์ 2559 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 133 ตอน พิเศษ 91 ง หน้า 4 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 โดยมีผลบังคับใช้หลังวันออกประกาศ  ดังนั้น จึงได้ถือว่าวันที่ 21 เมษายน 2559 เป็นวันสถาปนา “คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี” มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าว   :   วัชรา   น้อยชมภู

ภาพ  :   วรัญญู  ดอนเหนือ

Scroll to Top