ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นำคณะนักวิจัยสำรวจ พื้นที่สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา มข. อ.วังสะพุง จ.เลย

เมื่อวันที่ 5-6 มีนาคม 2565 ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำคณะนักวิจัยและนักศึกษา จำนวน 20 คน จากคณะเกษตรศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าสำรวจความหลากหลายและศึกษาวิจัยการใช้ประโยชน์ของทรัพยากร ณ สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.วังสะพุง จ.เลย โดยมีโครงการที่เข้าสำรวจเก็บข้อมูลในพื้นที่ จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ การสำรวจศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง (หัวหน้าโครงการ ดร.ชุตินันท์ ชูสาย คณะเกษตรศาสตร์), การจัดทำแหล่งเรียนรู้สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน (หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.จันทร์ทิพย์ ช่วยเงิน คณะวิทยาศาสตร์), การสำรวจแนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หัวหน้าโครงการ อาจารย์วิรงรอง มงคลธรรม คณะวิทยาศาสตร์), การสำรวจและอนุรักษ์พันธ์กล้วยไม้ป่า (หัวหน้าโครงการ อาจารย์ฐิติพร พิทยาวุธวินิจ คณะเกษตรศาสตร์)  ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามที่ได้ตั้งไว้ทุกประการ

 

Scroll to Top