กองทรัพยากรบุคคล มข.ปรับโฉมการบริการรวดเร็วทันใจ ด้วยการจัดทำระบบการออกเอกสารรับรองบุคลากร ในรูปแบบ Online

กองทรัพยากรบุคคล มข.ปรับโฉมการบริการรวดเร็วทันใจ ด้วยการจัดทำระบบการออกเอกสารรับรองบุคลากร ในรูปแบบ Online เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วต่อการให้บริการแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

ตามที่ กองทรัพยากรบุคคล ได้ให้บริการในการออกหนังสือรับรองประเภทต่างๆ ให้กับบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน หนังสือรับรองการทำงาน หนังสือรับรองธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ ซึ่งบุคลากรจะต้องเดินทางมาขอหนังสือรับรองที่จุด One Stop Sevice ชั้น 1 อาคารสิริคุณากร ทำให้กระบวนการจัดทำ การส่งมอบให้ผู้ขอหนังสือรับรองมีความล่าช้าไม่ทันสมัย

นายสถิตย์ แก้วบุดตา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล  จึงได้มีนโยบายให้กองทรัพยากรบุคคลดำเนินการจัดทำระบบการออกเอกสารรับรองบุคลากร ในรูปแบบ Onine เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็ว

ต่อการให้บริการแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนั้น เพื่อเป็นการให้บริการกับบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสามารถข้าระบบการขอหนังสือรับรอง Online ตาม Link นี้  https://forms.hr.kku.ac.th

หรือสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้ตาม https://kku.world/20fj

 

คู่มือการใช้งานการเข้าระบบการขอหนังสือรับรอง
คู่มือการใช้งานการเข้าระบบการขอหนังสือรับรอง

 

หรือสแกน QR CODE ด้านล่างนี้ หากมีปัญหาในการใช้งานสามารถติดต่อได้ที่จุด One Stop Service ชั้น 1  เบอร์ภายใน 48780

รวบรวม เรียบเรียง : เบญจมาภรณ์  มามุข