กองคลัง แจ้งบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นตรวจสอบภาษี ประจำปีภาษี 2564

ตามที่กรมสรรพากร กำหนดให้บุคคลธรรมดา มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี นั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำหนังสือรองรับภาษีหัก ณ ที่จ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดี

 

กองคลังจึงขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินการ ดังนี้

  1. ตรวจสอบข้อมูลเงินได้และภาษีผ่านเว็บไซต์กองคลัง    https://services.kku.ac.th/kkufmistax2/

หากมีข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อกองคลัง ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าข้อมูลท่านถูกต้องแล้ว

ข้อมูลเงินเดือนและเงินอื่นๆที่จ่ายพร้อมเงินเดือน ติดต่อ หน่วยเงินเดือน กองคลัง เบอร์ 48778, 50040

ข้อมูลค่าตอบแทนอื่นๆ ติดต่อที่ การเงินต้นสังกัด หรือ งานการเงิน กองคลัง เบอร์ 50484

ตั้งแต่วันที่ 8- 14 กุมภาพันธ์ 2565 กองคลังจะปิดระบบข้อมูลภาษี เพื่อประมวลผลส่งสรรพากร

ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 บุคลากรจะสามารถพิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย 50 ทวิ ได้

  1. กรณีผู้เกษียณอายุหรือผู้พ้นสภาพการปฏิบัติงานและได้รับเงินชดเชย มีความประสงค์จะแยกคำนวณเงินชดเชยออกจากเงินได้ มาตรา 40 (1) ต้องขอหนังสือรับรองเงินชดเชยผ่านเว็บไซต์

กองทรัพยากรบุคคล http://forms.hr.kku.ac.th/officer/requests/forms เพื่อนำเอกสารดังกล่าวไปประกอบการยื่นคำนวณภาษีเงินได้ที่สำนักงานสรรพากรเท่านั้น (กรณีนี้ไม่สามารถยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตได้)

  1. บันทึกข้อมูลลดหย่อนภาษีประจำปีภาษี 2565 เพื่อให้การคำนวณหักภาษี ณ ที่จ่ายในแต่ละเดือนได้ถูกต้อง ผ่านเว็บไซต์กองคลัง https://finance.kku.ac.th/fin_salary/loginsalpay.php?mod=tax

ทั้งนี้ กองคลัง ได้ส่ง POP Mail เพื่อเป็นการแจ้งไปยังบุคลกรทุกท่านเรียบร้อยแล้ว  ตามชื่อนี้ [KKU-POP] แจ้งบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นตรวจสอบภาษี ประจำปีภาษี 2564

 

กองคลังแจ้งบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นตรวจสอบภาษี ประจำปีภาษี 2564
กองคลังแจ้งบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นตรวจสอบภาษี ประจำปีภาษี 2564

 

รวบรวม เรียบเรียง : เบญจมาภรณ์  มามุข

Scroll to Top