คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมเปิดรับสมัครหลักสูตร เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (Pre-Engineering) เปิดภาคเรียนวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครหลักสูตร เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (Pre-Engineering) เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) เพื่อสร้างทรัพยากรบุคคลด้านวิศวกรรม ให้มีพื้นฐานทางวิศวกรรมที่ดีและมีทักษะที่ถูกต้อง เหมาะสมต่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ และการพัฒนาต่อยอดสู่การเป็นวิศวกรที่ประสบความสำเร็จในอนาคต

 

ผศ.ภาณุพงษ์ วันจันทึก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.ภาณุพงษ์ วันจันทึก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   

 • ผศ.ภาณุพงษ์ วันจันทึก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ได้ให้ข้อมูลถึงการเปิดรับสมัครหลักสูตร เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (Pre-Engineering) ซึ่งเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จะเปิดภาคเรียนวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565  นี้ ว่า คณะ ฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาในการสร้างทรัพยากรบุคคลด้านวิศวกรรม ให้มีพื้นฐานทางวิศวกรรมที่ดีและมีทักษะที่ถูกต้อง เหมาะสมต่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ และการพัฒนาต่อยอด สู่การเป็นวิศวกรที่ประสบความสำเร็จในอนาคต  จึงได้พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (Pre-Engineering) ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความสนใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาด้านวิศวกรรม หรือผู้มีความความสามารถพิเศษในทางการประดิษฐ์ ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าศึกษาต่อในสาขาที่ถนัดเพื่อพัฒนาความสามารถพิเศษทางทักษะวิชาชีพควบคู่กับวิชาการ เกิดทักษะการรู้คิดอย่างมีเหตุผล แก้ไขปัญหาด้วยปัญญา มีจิตสำนึก จิตสาธารณะซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมงานทางด้านวิศวกรรม  จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ของหลักสูตร คือสร้างผู้เรียนที่มีความพร้อมในด้าน Hard Skill และ Soft Skill ที่สำคัญในการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ และเป็นวิศวกรที่ประสบความสำเร็จในอนาคต และได้ออกประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาการจัดการตลอดชีวิต (รายวิชา) หลักสูตร เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (Pre-Engineering) คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้
 • หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (Pre-Engineering)
 • 1.รายวิชาที่เปิดสอน จำนวน 3 รายวิชา ดังนี้
 • 1) EN 001 100 [3 (3-0-6)] การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill Development) จำนวน 3 หน่วยกิต (45 ชั่วโมง)
 • 2) EN 001 203 [3 (3-0-6)] การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming) จำนวน 3 หน่วยกิต (45 ชั่วโมง)
 • 3) EN 001 200 [3 (3-0-6)] สถิตยศาสตร์ (Statics)  จำนวน 3 หน่วยกิต (45 ชั่วโมง)
 • จำนวนรับ รายวิชาละ 150 คน
 • คุณสมบัติ เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ปวช.)
 • การสมัคร สมัครผ่านระบบออนไลน์ ผ่านลิงค์ https://next.kku.ac.th/
 • เอกสารประกอบการสมัคร
  5.1 ไฟล์รูปภาพ ตามขนาดที่กำหนดในระบบรับสมัครออนไลน์
  5.2 ไฟล์เอกสารต่าง ๆ ตามที่กำหนดในระบบรับสมัครออนไลน์ ประกอบด้วย
  1) สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) ที่อยู่ระหว่างการศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว                                              2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  3) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  4) สำเนาบัตรนักเรียนจำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่กำลังศึกษาอยู่)
  5) ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ทะเบียนสมรส คำสั่งแต่งตั้งยศ (ในกรณีที่คำนำหน้าชื่อ  หรือชื่อ หรือนามสกุล ในหลักฐานประกอบการสมัครไม่ตรงกัน)                                                                         
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา                                                                                                                                                                  6.1 วิชาบรรยาย หน่วยกิตละ 1,000 บาท
 • 1) EN 001 100 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill Development)    จำนวน 3 หน่วยกิต (45 ชั่วโมง) ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท
 • 2) EN 001 203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)    จำนวน 3 หน่วยกิต (45 ชั่วโมง) ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท
 • 3) EN 001 200 สถิตยศาสตร์ (Statics)    จำนวน 3 หน่วยกิต (45 ชั่วโมง) ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท
 • 6.2 วิชาปฏิบัติการ หน่วยกิตละ 2,000 บาท
 • การสอบคัดเลือก                                                                                                                                                                              สอบสัมภาษณ์ วันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบ online zoom meeting  (แจ้งหลังประกาศผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์)           – เวลา 08.30 น. รายงานตัว                                                                                                                                                              – เวลา 09.00 น. เริ่มการสอบสัมภาษณ์ตามลำดับการรายงานตัว
 • การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์                                                                                                                                  ผู้สมัครสามารถตรวจสอบเลขที่นั่งสอบได้ทางเว็บไชต์ https://www.en.kku.ac.th หลังจากที่คณะได้ตรวจสอบเอกสารการสมัคร ตามข้อ 4 และ ข้อ 5 ครบสมบูรณ์แล้ว
 • ทางคณะฯ จะไม่พิจารณาการสมัครในกรณีต่อไปนี้                                                                                                                  9.1 ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัคร อัพโหลดไฟล์เอกสารไม่ถูกต้องและไม่สมบูรณ์
 • กำหนดรับสมัครและสอบคัดเลือก                                                                                                                                                 10.1 สมัครผ่านระบบออนไลน์ https://next.kku.ac.th/       ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565                                          10.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ https://www.en.kku.ac.th  วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565
  10.3 การสอบสัมภาษณ์ วันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2565  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ทางเว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ http://www.en.kku.ac.th   วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565
  10.4
  รายงานตัวและตรวจสอบข้อมูล ทางเว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ http://www.en.kku.ac.th        วันที่ 9 – 13 กุมภาพันธ์ 2565
  10.5 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
  10.6 ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา วันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ์ 2565
  10.7 วันเปิดภาคเรียน        วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565
  10.8 วันปิดภาคเรียน         วันที่ 25 เมษายน 2565
 • หมายเหตุ

1. ก่อนการสมัครผู้สมัครต้องตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดตามประกาศรับสมัคร และการที่คณะรับสมัครไว้ มิได้หมายความว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วนตามต้องการ คณะจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกตามกำหนดการที่กำหนดจึงขอให้ผู้สมัครทุกท่านตรวจดูรายชื่อได้ที่ http://www.en.kku.ac.th
2. เมื่อผู้สมัครได้สมัครและคณะได้ให้เลขประจำตัวสอบเรียบร้อยแล้วผู้สมัครจะขอเปลี่ยนข้อมูลการสมัครในภายหลังมิได้                     3. เอกสารที่ยื่นประกอบการสมัครทุกฉบับ หากมีการตรวจสอบพบว่าเป็นเอกสารปลอมหรือเป็นเอกสารเท็จ ท่านจะถูกตัดสิทธิ์ในการสมัคร และดำเนินคดีตามกฎหมาย

 • หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร ติดต่อได้ที่
 • คุณธนภัทร์ ประจักษ์สูตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • โทร. 0610240555        e-mail : Service.en.kku@gmail.com

ทั้งนี้ หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เป็นหลักสูตร Non degree ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับนักเรียน ม.ปลาย ที่สนใจเรียนต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์ จะได้รับความรู้ที่เตรียมพร้อมเรียนต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์  ทั้งด้าน Hard Skill และ Soft Skill สามารถเก็บสะสมหน่วยกิตได้ (Credit Bank) และใช้เป็น Portfolio ได้

 

ข่าว : เบญจมาภรณ์  มามุข

ข้อมูล : ผศ.ภาณุพงษ์ วันจันทึก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

 

 

 

 

 

 

Scroll to Top