มข.เตรียมจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

___________เมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30-12.00 น.  รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563   โดยมีคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 2/2564  เป็นการประชุมแบบ Onsite และ ออนไลน์ทางระบบ Zoom Meeting  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองอธิการบดีทุกฝ่าย ประธานกรรมการอำนวยการทุกฝ่าย   ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช  ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ  เป็นเลขานุการที่ประชุม  ณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม ชั้น 2 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

__________การประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ในครั้งนี้ เป็นการติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการแต่ละฝ่าย ในการเตรียมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2564 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 12-13 ธันวาคม พ.ศ. 2564  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช  ได้รายงานต่อที่ประชุมสรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563   ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564  ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 7,877 คน มาขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 5,621 คน และ ผู้มาขึ้นทะเบียนบัณฑิต โดยไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 1,490 คน ผู้ที่ยังไม่มาขึ้นทะเบียนบัณฑิต 766 คน  โดยมีผู้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง จำนวน 21 คน  และผู้ขอแต่งกายไม่ตรงกับเพศสภาพ จำนวน 10 คน

___________หลังจากมีการทบทวนภาระหน้าที่ของคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 แต่ละฝ่ายเสร็จสิ้น  ได้มีการแจ้งรายนามผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปี 2564  และมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  โดยจะมีการติดตามความคืบหน้าการทำงานของคณะกรรมการอำนวยการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 3/2564  ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

ข่าว/ภาพ    :    วัชรา   น้อยชมภู

Scroll to Top