มข.ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2564 ระดับ A

        เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30-16.30 น. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นประธานในที่ประชุมขับเคลื่อนการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศ (TQC) ครั้งที่ 8/2564  โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2  อาคารสิริคุณากร  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

        ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีวาระการประชุมที่สำคัญหลายหัวข้อ  และมีการรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  โดย ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้กล่าวในวาระแจ้งเพื่อทราบถึงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ความว่า

ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

        สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนิน โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564โดยได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่หน่วยงาน ภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ เพื่อให้ได้มีการตรวจสอบและสอบทานตนเอง มีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และมีการพัฒนาระบบงานให้เกิดความโปร่งใสทั้งต่อบุคลากรในหน่วยงานและต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของหน่วยงาน นั้น

        ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ทางระบบ ITAS สรุปได้ว่า  การดำเนินการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 3 เครื่องมือ ประกอบด้วย แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)  และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)    มีผลการประเมินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   88.22 คะแนน ระดับผลการประเมิน A โดยผลการประเมินตามตัวชี้วัดการประเมิน 10 ตัวชี้วัด ได้คะแนนรายตัวชี้วัดสูงสุด ที่ 100.00 คะแนน และคะแนนต่ำสุดที่ 75.54 คะแนน

        โดยมีผลการประเมินตามเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 3 เครื่องมือ ประกอบด้วย  ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน(InternalIntegrityand Transparency Assessment : IIT) ได้คะแนนเฉลี่ย 82.13   ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrityand Transparency Assessment : EIT) ได้คะแนนเฉลี่ย 78.6   และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ได้คะแนนเฉลี่ย 100.00

        ทั้งนี้  มีข้อเสนอแนะจากผู้ประเมิน คือ  มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564 จำนวน 88.22 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ A หมายถึง หน่วยงาน สามารถดำเนินการได้ค่อนข้างครบถ้วน และมีแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA โดยมีบางส่วนที่ต้องปรับปรุงหรือเปิดเผยข้อมูลราวร้อยละ 5-15 ของตัวชี้วัดหรือข้อคำถามทั้งหมด ดังนั้น มหาวิทยาลัยขอนแก่นพึงพิจารณาผลประเมินเพื่อนำไปสู่การพัฒนาในจุดที่ยังคงเป็นปัญหา โดยหากมีการวางแผนแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คาดหมายได้ว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นจะสามารถยกระดับการดำเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิผล รวมถึง สามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา สร้างความไว้วางใจแก่สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป ทั้งนี้ ประเด็นที่ควรมีการ เปิดเผย หรือบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น

ข่าว   :   วัชรา  น้อยชมภู

ภาพ   :   จากแฟ้มข่าว

Scroll to Top