สำนักบริการวิชาการ ติวเข้มบุคลากร “การเขียนข้อเสนอโครงการ”

           ด้วยปัจจุบันงบประมาณด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ไม่ได้จัดสรรมาที่มหาวิทยาลัยโดยตรง โดยรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณไปที่หน่วยงานจัดสรรทุนกลาง PMU และงบบูรณาการจังหวัด สำนักบริการวิชาการ จึงจำเป็นต้องเขียนข้อเสนอโครงการไปของบประมาณจากหน่วยงานให้ทุนต่าง ๆ จึงจะมีงบประมาณมาดำเนินงานได้ในแต่ละปี จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรจะต้องเตรียมพร้อมในการเสนอโครงการตลอดเวลา เพื่อให้ข้อเสนอโครงการนั้นตรงตามความต้องการของหน่วยงานผู้ให้ทุน
           รศ.ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนประสบการณ์ “ข้อเสนอแนะในการเขียนข้อเสนอโครงการ” ในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมมณีเทวา ชั้น 5 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ออนไลน์ ด้วยระบบ Zoom Meeting บุคลากรเข้าร่วมจำนวน 20 คน
รศ.ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ ได้เล่าประสบการณ์การเขียนโครงการช่วงหนึ่งว่า “การเขียนโครงการเพื่อให้ได้งบประมาณเราจะต้อง 1) เขียนให้ตรงกับสิ่งที่เจ้าของทุนอยากได้ 2) ต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ และ 3) มีความเป็นไปได้ นอกจากนี้โครงการจะต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ของกระทรวงเจ้าของทุน”
“สิงสำคัญเราต้องมีเทคนิคในการเขียนข้อเสนอโครงการ คือ 1) เราต้องเสนอให้เจ้าของทุนได้ทราบว่าสิ่งที่เราจะทำจะตอบโจทย์สิ่งที่เจ้าของทุนต้องการในช่วงแรกเลย 2) วิเคราะห์ข้อมูลตัวเลขให้เห็นภาพชัดเจน 3) เป้าหมายผลผลิต Output Outcome ต้องชัดเจน” รศ.ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ เปิดเผยท้ายสุด
Scroll to Top