คณาจารย์คณะสหวิทยาการ บริการวิชาการเข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการดิจิทัลทาเลนท์ชุมชน (Digital Talent Village)

ระหว่างวันที่ 12-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ นนทพจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงราม เหมือนฤทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยะ นามวงศ์ ดร.จตุราพร สีหาบุตร และดร.อังค์วรา ณ สุนทร คณาจารย์คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการดิจิทัลทาเลนท์ชุมชน (Digital Talents Village) จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ให้กับชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลาวเวียง จ.อุตรดิตถ์ กลุ่มโฮมสเตย์เชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมบ้านเชียง จ.อุดรธานี ชุมชนกกสะท้อน จ.เลย ชุมชนท่องเที่ยวบ้านไร่ม่วง จ.เลย และชุมชนบ้านเดื่อ จ.หนองคาย ตามลำดับ ระหว่างวันที่ 12-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการยกระดับพัฒนาความรู้และทักษะการตลาดยุคใหม่ให้กับ 42 ชุมชนทั่วประเทศที่ผ่านการคัดสรรเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมครั้งนี้มีการจัดสัมมนาออนไลน์ workshop เพื่อให้ชุมชนได้เรียนรู้ทักษะการตลาดดิจิทัล ผลิตสื่อดิจิทัลได้ด้วยตัวเอง และเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมประชุมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) รูปแบบออนไลน์ภายหลังจบการสัมมนา ซึ่งคณาจารย์ได้เข้าร่วมเป็นโค้ชดิจิทัลอาสาเพื่อลงพื้นที่แต่ละชุมชนให้การเรียนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยให้ชุมชนสามารถผ่านการทดสอบหลังการเรียนได้ตามหลักสูตร และได้นำนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเข้าร่วมเรียนรู้ประสบการณ์ในชุมชน (ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด) โดยหลังจากจบหลักสูตรมีการประกาศผลการแข่งขัน Digital Village Competition กลุ่มโฮมสเตย์เชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมบ้านเชียง จ.อุดรธานี ได้รับรางวัลที่ 1 และ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านไร่ม่วง จ.เลย  รางวัลที่10 (ประเภทแข่งขันทำตลาดออนไลน์ให้ชุมชน) จากจำนวน 42 ชุมชนทางการท่องเที่ยวทั่วประเทศ โครงการดิจิทัลทาเลนท์ชุมชนครั้งนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์การบริการวิชาการที่ดีให้แก่คณาจารย์ ให้ความรู้จากการลงปฏิบัติจริงให้กับนักศึกษา เป็นการสร้างเครือข่ายกับชุมชนทางการท่องเที่ยวทั่วประเทศ รวมถึงเครือข่ายภาควิชาการและผู้ประกอบการทางการท่องเที่ยว

ภาพ / ข่าว : ดร.จตุราพร สีหาบุตร

นำเสนอข่าวโดย : อนิรุต สุทธินันท์

Scroll to Top