อธิการบดี มข.เผยความคืบหน้า มาตรการช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในสถานการณ์ COVID-19

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยความคืบหน้า มาตรการช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในสถานการณ์ COVID-19 ภายหลังจากที่นักศึกษาได้เริ่มลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์

 

จากการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดมาตรการในการช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์ COVID-19 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 คือ

 1. ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ร้อยละ 50 (ต้องยืนยันตัวตนในการรับสิทธิ์)   โดย ส่วนลดจากรัฐ (สูงสุด 30 %)  ส่วนลดจากมหาวิทยาลัย(สูงสุด 20 %)
 2. ผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้

2.1 ผัดชำระค่าธรรมนียมการศึกษาได้ใน 6 เดือน และหากมีความจำเป็นสามารถขอขยายเวลาเพิ่มได้อีก 6 เดือน รวมเป็น 1 ปี

2.2 ผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาได้เป็น 3 งวด

 1. เพิ่มทุนการศึกษา(ทุนให้เปล่า) เป็นเงิน 75 ล้านบาท (ของมข. 45 ล้านบาท + ของคณะ 30 ล้านบาท)
 2. เพิ่มทุนจ้างงานนักศึกษาเป็นเงิน 25 ล้านบาท (ของมข. 15 ล้านบาท + ของคณะ 10 ล้านบาท)
 3. ให้แพ็กเกจอินเทอร์เน็ตมือถือแบบ Top-Up Unlimited 4 เดือน
 4. ลดค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 20 %
 5. ติดตั้ง High Speed Internet เพิ่มในหอพักนักศึกษาส่วนกลางของมหาวิทยาลัย (ขยาย FTTx ในหอพักอีก 1,000 ห้อง)
 6. ขอความร่วมมือผู้ให้บริการอินทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือในประเทศให้เพิ่มบริการการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแก่นักศึกษาทุกคนในราคาที่ถูกลง
 7. จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต ให้นักศึกษายืมเป็นเงิน 40 ล้านบาท (ของมข. 20 ล้านบาท+ของคณะ 20 ล้านบาท) (ขยายโครงการจากปีก่อน +50%)
 8. ประกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับนักศึกษาให้มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือเป็นค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมจำนวน 50,000 บาท และเป็นค่าสินไหมทดแทนหากเจ็บป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิตจำนวน 500,000 บาท
 9. จัดคูปองอาหารกลางวันสำหรับนักศึกษา

โดยมีการเปิดให้นักศึกษาลงทะเบียนขอใช้สิทธิลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น

ล่าสุด รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แจ้งความคืบหน้า ภายหลังจากที่นักศึกษาได้เริ่มลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ จนถึงวันที่ 20 สิงหาคมที่ผ่านมา ความว่า หลังจากที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ประกาศให้นักศึกษาลงทะเบียนขอใช้สิทธิลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 นักศึกษาทุกระดับได้เริ่มมีการทะเบียนมากขึ้นเรื่อย ๆ สำหรับในส่วนลด 20% ของมหาวิทยาลัยนั้น มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขอคืนรอบแรก (สำหรับนักศึกษาที่ชำระเงินครบ) โดยมหาวิทยาลัยได้โอนเงินเข้าบัญชีของนักศึกษาแต่ละคนไปแล้ว เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2564 จำนวน 24,150 คน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 95,609,286.50 บาท (เก้าสิบห้าล้านหกแสนเก้าพันสองร้อยแปดสิบหกบาทห้าสิบสตางค์) เรียบร้อยแล้ว ซึ่งยอดนี้รวมนักศึกษาต่างชาติจำนวน135 คนด้วย                            โดยนักศึกษาที่เหลือมหาวิทยาลัยจะดำเนินการคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ในรอบถัดไป

 

 

 

 

 

รวบรวมข่าว : เบญจมาภรณ์  มามุข

สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดหลักสูตร Upskill ให้กับบุคลากรภาครัฐ ด้านไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ เพื่อลดข้อขัดแย้งและคดีความที่เกิดขึ้น และ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยฯ ของกระทรวงยุติธรรม

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top