สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรม “การวิจัยเพื่อการบริการวิชาการ”

           สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรม “การวิจัยเพื่อการบริการวิชาการสู่ชุมชน” เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมมณีเทวา ชั้น 5 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเตรียมบุคลากรสำนักบริการวิชาการ มข. ให้สามารถตั้งโจทย์วิจัย เพื่อให้ทำการวิจัยได้ เขียนรายงานการวิจัย และเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารที่มีคุณภาพระดับนานาชาติได้ โดยมี รศ.ดร.สถาพร เริงธรรม กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร มีบุคลากรเข้าร่วมอบรม จำนวน 39 คน ทั้งแบบ on site และแบบ online
           รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ กล่าวเปิดการอบรมในครั้งนี้ว่า “สำนักบริการวิชาการ มข. มีภารกิจดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย เพื่อการปรับเปลี่ยนด้านการศึกษา และปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการ จากการรับใช้สังคมเปลี่ยนเป็นการบริการวิชาการเพื่อสร้างคุณค่าร่วมกัน โดยมีภารกิจคือ 1) การบริการวิชาการสู่ชุมชน 2) การจัดการศึกษาตลอดชีวิต ทั้งในรูปแบบประกาศนียบัตรและแบบให้ปริญญา และ 3) หลักสูตรวิถีใหม่ (New Normal Curriculum) คือหลักสูตรที่สามารถนำไปประกอบเป็นวิชาชีพได้ เช่น หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารเป็นต้น เพื่อเป็นการพัฒนางานที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอและมีการเผยแพร่ จึงจำเป็นต้องมีการวิจัยเพื่อพัฒนางานอย่างสม่ำเสมอ”
           รศ.ดร.สถาพร เริงธรรม ได้กล่าวถึงความสำคัญของการวิจัยเพื่อการบริการวิชาการแก่ชุมชนว่า “ปัจจุบันการวิจัยและองค์ความรู้ต่าง ๆ จำกัดอยู่แค่รั้วมหาวิทยาลัย เนื้อหาหรือสาระขององค์ความรู้ก็จะจำกัดอยู่แค่การวิจัย จึงจำกัดการเข้าถึงแหล่งความรู้ที่มีความหลากหลาย ด้วยการพัฒนาของ Disruption ด้านเทคโนโลยี ที่ทำให้ความรู้นอกมหาวิทยาลัยมีความก้าวกระโดษเป็นอย่างมาก ปัจจุบันมีกลุ่มนักวิชาการกลุ่มหนึ่งกำลังสร้างแนวคิดใหม่ว่าความรู้ ไม่ได้มาจากการวิจัยอย่างเดียว แนวคิดการตั้งโจทย์การวิจัยไม่ใช่การตั้งไปจากมหาวิทยาล้ยอีกต่อไป สำนักบริการวิชาการถือว่ามาถูกทาง เราต้องค้นหาโจทย์ความรู้จากชุมชน จากแหล่งความรู้ภายนอกมหาวิทยาลัย เราจึงจะแก้ปัญหาได้ถูกต้องและถูกจุด”

Scroll to Top