แถลงข่าว ผลวิจัยการตรวจภูมิคุ้มกันของผู้ที่รับวัคซีน Sinovac โดย นักวิจัยคณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

 

แพทย์ มข. ฟันธง! ผู้รับซิโนแวค ครบ 2 เข็ม ควรบูสต์เข็ม 3 ชี้ ไวรัสเวคเตอร์ หรือ mRNA เพื่อป้องกันการระบาดวิกฤติ โควิด -19

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แถลงข่าว ผลวิจัยการตรวจภูมิคุ้มกันของผู้ที่รับวัคซีน Sinovac โดย นักวิจัยคณะแพทยศาสตร์ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ศ. ดร. สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประธานในพิธี ผศ. ดร. สุปราณี พันธุ์ธนวิบูลย์ อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ หัวหน้าโครงการวิจัย ผศ. นพ. อธิบดี มีสิงห์ อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมการแถลงข่าว ณ ห้องสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ่านข่าวเพิ่มเติม https://th.kku.ac.th/72246/


Scroll to Top