มข.ประกาศหลักเกณฑ์ อัตราการจ่าย และวิธีการจ่ายเงินสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ฉบับใหม่

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1605/2564 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตราการจ่าย และวิธีการจ่ายเงินสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย โดยมีการปรับปรุงเพิ่มเติมสวัสดิการต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน เป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้สวัสดิการที่บุคลากรเคยได้รับเดิมยังคงมีเช่นเดิม

สำหรับสวัสดิการใหม่มีดังนี้

ตารางเปรียบเทียบ

ส่วนที่ 2 อัตราการจ่ายเงินภายใต้กองทุนสำรองเพื่อผลประโยชน์พนักงาน

กรณี ประกาศใหม่ ประกาศเดิม
อัตราจ่ายไม่เกิน (บาท) กรณี อัตราจ่ายไม่เกิน (บาท)
ข้อ 5. เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ  (ประกาศ 2364/2557)
1.  กรณีเสียชีวิตขณะปฏิบัติงาน 100,000.- เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ 100,000
2.  กรณีเสียชีวิตนอกเวลาปฏิบัติงาน 50,000.- เสียชีวิตด้วยโรคทุกกรณี 50,000
3.  กรณีสูญเสียรยางค์ ข้างละ 25,000.- สูญเสียมือ เท้า ตา การได้ยิน ทั้งสองข้างและสูญเสียสมรรถภาพอย่างถาวร 50,000
4.      กรณีสูญเสียอวัยวะอื่นๆ หรือทุพพลภาพ (ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ) 10,000-50,000.- สูญเสียมือ เท่า ตา การได้ยิน 1 ข้าง 30,000
  สูญเสียนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ของมือข้างเดียวกันพร้อมกัน 15,000
ข้อ 6. เงินสนับสนุนการศึกษาบุตร (ประกาศ 2820/2561)
1.      สนับสนุนการศึกษา ต่อปีการศึกษา ต่อคน 7,000.- สนับสนุนการศึกษา ต่อปีการศึกษา ต่อคน 7,000
ข้อ 7. เงินสนับสนุนด้านการตรวจสุภาพประจำปี หรือค่ารักษาพยาบาล
1.      ค่าตรวจสุขภาพประจำปี (ต่อปี) 2,500.- ไม่มี
2.      ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยใน (ต่อปี) 10,000.- ไม่มี
3.      ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยนอก (ต่อปี) 2,000.- ไม่มี
ข้อ 8. เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ระเบียบสวัสดิการ มข.ว่าด้วยการดำเนินการกองทุนสวัสดิการ พ.ศ. 2542
จ่ายตามความเป็นจริง 10,000.- ไม่มี
กรณีความเสียหายเกินจากเงินช่วยเหลือให้ยืมได้ไม่เกินมูลค่าความเสียหาย ส่งคืนภายใน 3 ปี 100,000.- ยืมและส่งคืนไม่เกิน 3 ปี ไม่มีดอกเบี้ย 100,000
ข้อ 9. เงินสนับสนุนช่วยเหลือในโอกาสต่าง ๆ (ประกาศ 851/2559)
1.  เงินช่วยเหลือการจัดงานศพตามประเพณีสำหรับผู้ปฏิบัติงาน 10,000.- -เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต (แยกบุคลากร บุคคลในครอบครัว กรรมการสภา ผู้ที่มีความเหมาะสม)

-จ่ายจากกองทุนสวัสดิการ จำนวน 5,000.- บาท

3,000 ถึง10,000
2.  เงินช่วยเหลือการจัดงานศพตามประเพณีสำหรับญาติสายตรงของผู้ปฏิบัติงาน (ไม่รวมบุตรบุญธรรม) 5,000.-
3.  ค่าพวงหรีดกรณีผู้ปฏิบัติงานเสียชีวิต ต่อหน่วยงาน 1,500.- ค่าพวงหรีด 1,000
4.  ค่าพวงหรีดกรณีญาติสายตรงผู้ปฏิบัติงานเสียชีวิต ต่อหน่วยงาน 1,000.-
5.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าร่วมทำบุญ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ กรณีร่วมงานศพผู้ปฏิบัติงาน 20,000.- เฉพาะเดินทางเข้าร่วมพิธีของการเสียชีวิต (เฉพาะค่าน้ำมนเชื้อเพลิง/ค่าเบี้ยเลี้ยง พขร.) ตามจ่ายจริง
6.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าร่วมทำบุญ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ กรณีร่วมงานศพญาติสายตรงของผู้ปฏิบัติงาน 10,000.- ไม่มี
7.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าร่วมทำบุญ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ กรณีงานมงคลสมรส งานอุปสมบท ของผู้ปฏิบัติงาน 10,000.- ไม่มี
8. ค่าของที่ระลึก ของขวัญ ของรางวัล กระเช้า ดอกไม้ พวงมาลัย แสดงความยินดีกับผู้ปฏิบัติงาน 1,500.- ค่าของที่ระลึก ของขวัญ ของรางวัล กระเช้า ดอกไม้ พวงมาลัย แสดงความยินดีกับผู้ปฏิบัติงาน 1,500
9. ค่าของเยี่ยมผู้ป่วย กรณีผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล 1,500.- ค่าของขวัญหรือของเยี่ยมผู้ป่วย 1,500
10. ค่าของเยี่ยมผู้ป่วย กรณีญาติสายตรงของผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล 1,000.- ไม่มี
ข้อ 10. การพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 1. ระเบียบ มข. ว่าด้วย กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. 2553

2. (ประกาศ 1389/2554)

1. สมทบเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเช้าร่วมประชุมทางวิชาการเพื่อเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ ครั้งละไม่เกิน 3 ทุน ทุนละไม่เกิน 30,000.- 30,000
2. ทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ค่าใช้จ่ายในการศึกษาประกอบด้วย ค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชา  ค่าธรรมเนียม  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่สถานศึกษาเรียกเก็บ ให้ได้ไม่เกินระดับการศึกษาละ 3 ทุน ต่อปี
ระดับปริญญาโท/ราย/หลักสูตร 150,000.- 150,000
ระดับปริญญาเอก/ราย/หลักสูตร 300,000.- 300,000
3.  ยืมเพื่อการศึกษา  ตามที่จ่ายจริงตลอดหลักสูตร
ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี/ราย 50,000.- 50,000
ระดับปริญญาตรี/ราย 80,000.- 80,000
ระดับปริญญาโท/ราย 150,000.- 150,000
ระดับปริญญาเอก/ราย 300,000.- 300,000

สวัสดิการทั้งหมดอ่านได้จากประกาศด้านล่าง

ดาวน์โหลดไฟล์ pdf

Scroll to Top