คณะสหวิทยาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการพัฒนาเมืองโดยใช้ดิจิทัลสู่การท่องเที่ยว(ช่วงที่ 2)

วันที่ 7 สิงหาคม 2564 ณ ห้อง INNOVATION PARK อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 2 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการเสวนาการพัฒนาเมืองโดยใช้ดิจิทัลสู่การท่องเที่ยว ภายใต้โครงการอบรมพัฒนาเมืองโดยใช้ดิจิทัลสู่การท่องเที่ยว (ช่วงที่ 2) ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริกาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัลภายใต้โครงการอบรมพัฒนาเมืองโดยใช้ดิจิทัลสู่การท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2564 โดยทีมวิทยากรอาจารย์ ดร. วาธิส ลีลาภัทร อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, อาจารย์ ดร.นฏกร ประมายันต์ อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา วงศ์ศีลธรรม อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ หลักสูตรนานาชาติ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  และมีบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนเครือข่ายจำนวน 10 โรงเรียนเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online

ส่วนในการจัดอบรมในรูปแบบ Onsite ได้มีการควบคุมตามมาตรการป้องกันโรค(COVID -19) อย่างเคร่งครัด

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล อันเป็นการบ่มเพาะการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษา เด็กและเยาวชน สามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์อาชีพและสังคม รวมถึงนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนของตนเองได้ โดยโครงการนี้ดำเนินกิจกรรมผ่านหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้ครูและอาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมได้รับองค์ความรู้ที่จำเป็นในการเป็นพลเมืองดิจิทัล โดยเน้นออกแบบการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณภายในโรงเรียนด้วย Arduino IDE ซึ่งมีการร่วมออกแบบแผนการสอนและการฝึกปฏิบัติการสอนวิทยาการคำนวณด้วย Arduino IDE เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถออกแบบการจัดการเรียนการสอนโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพ / ข่าว : อนิรุต สุทธินันท์

Faculty of Multidisciplinary Sciences holds a workshop on digital urban development for tourism (Part 2)

https://www.kku.ac.th/11787

Scroll to Top