ประชุมวิชาการออนไลน์ นวัตกรรมการเรียนรู้แบบสมาร์ตครั้งที่ 1: ปลุกพลังนักการศึกษาเพื่ออนาคต SLIRC 2021

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้แบบสมาร์ต มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ขอเชิญชวนครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และนักการศึกษาทุกระดับ ร่วมนำเสนอผลงานและหรือเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษใน “การประชุมวิชาการออนไลน์ นวัตกรรมการเรียนรู้แบบสมาร์ตครั้งที่ 1: ปลุกพลังนักการศึกษาเพื่ออนาคต (The First Smart Learning Innovation Virtual Conference: Empowering Educators for the Future) หรือ SLIRC 2021 ในวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2564

 

  • ผู้นำเสนอผลงานดีเด่นในแต่ละหัวข้อ จะได้รับ Certification of Best Paper Award
  • ผู้นำเสนอผลงานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะได้รับCertification of Presentation หรือ Certification of Participation แล้วแต่กรณี


            นวัตกรรมการเรียนรู้แบบสมาร์ต (Smart Learning Innovation) เป็นโมเดลการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยให้ความสำคัญกับการบูรณาการเนื้อหา เทคโนโลยี วิธีการสอน และการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคดิจิทัล ศูนย์วิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้แบบสมาร์ต มหาวิทยาลับขอนแก่น ได้เป็นผู้นำในการพัฒนาโมเดลดังกล่าว และทำงานร่วมกับครูและนักการศึกษาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นำนวัตกรรมการเรียนรู้แบบสมาร์ตไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนมาแล้วในระยะเวลาหนึ่ง ประกอบกับภายใต้สภาวการณ์เทคโนโลยีพลิกผัน (Disruptive technology) ผนวกกับการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส หรือ COVID-19 เป็นแรงผลักดันให้ครูและนักการศึกษาต้องตื่นตัว เรียนรู้ และจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หรือแบบผสมผสานทั้งออนไลน์และในชั้นเรียน อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา ไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะมีครูและนักการศึกษาจำนวนมากที่ได้คิดค้นวิธีการใหม่ๆ ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดผลลัพท์ที่ดีที่สุดในสภาวการณ์ดังกล่าว

การประชุมวิชาการออนไลน์ นวัตกรรมการเรียนรู้แบบสมาร์ตครั้งที่ 1: ปลุกพลังนักการศึกษาเพื่ออนาคต (The First Smart Learning Innovation Virtual Conference: Empowering Educators for the Future) จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีวิชาการให้ครูและนักการศึกษาได้มีโอกาสนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแนวคิด “นวัตกรรมการเรียนรู้แบบสมารต์” คือ การบูรณาการเนื้อหา เทคโนโลยี วิธีการสอน และการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคดิจิทัล รวมไปถึงการบริหารและการนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษา นอกจากนี้ยังมีโอกาสในการรับฟังการบรรยายในหัวข้อใหม่ๆ และการจัดแสดงผลงานที่ได้รับการคัดเลือกว่าเป็นตัวอย่างที่ดี เกี่ยวกับนวัตกรรมการเรียนรู้แบบสมาร์ตอีกด้วย

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม ที Website การประชุมฯ  sites.google.com/view/slirc2021

หัวข้อการประชุม (Topics)

การประชุม SLIRC 2021 ครอบคลุมหัวข้อย่อยดังนี้

  • การสอนคณิตศาสตร์แบบสมาร์ต
  • การสอนวิทยาศาสตร์แบบสมาร์ต
  • การสอนภาษาอังกฤษแบบสมาร์ต
  • การนิเทศแบบสมาร์ต
  • การใช้เทคโนโลยีในการสอน
  • การบริหารจัดการเรียนรู้แบบสมาร์ต
  • หัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่ ที่มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

จึงใคร่ขอเชิญชวนครูและนักการศึกษาทุกระดับ ร่วมนำเสนอผลงานและหรือเข้าร่วมประชุม ผู้นำเสนอผลงานดีเด่นในแต่ละหัวข้อ จะได้รับ Certification of Best Paper Award  ผู้นำเสนอผลงานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะได้รับCertification of Presentation หรือ Certification of Participation แล้วแต่กรณี

กำหนดวันที่สำคัญ (Important Dates)

ส่งบทความเพื่อพิจารณา (Paper submission) 1 – 31 กรกฎาคม 2564
ลงทะเบียนล่วงหน้า (Early bird registration) 1 – 31 กรกฎาคม 2564
ลงทะเบียนปกติ (Regular registration) 1 – 15 สิงหาคม 2564
ประกาศผลการพิจารณาบทความ (Announcement of the results) 10 สิงหาคม 2564
วันประชุมวิชาการ (Conference dates) 19 – 20 สิงหาคม 2564
ส่งบทความที่แก้ไขเพื่อลงพิมพ์ใน e-Proceedings (Revised paper submission for e-Proceedings) 31 สิงหาคม 2564

 

Program (Tentative)

วันแรก 19 สิงหาคม 2564
08.00-09.00 น. ลงทะเบียนและรับชมวีดิทัศน์ “การเรียนรู้ที่ทุกคนคาดหวัง”
09.00-09.20 น. เปิดการประชุมและการบรรยายพิเศษเรื่อง “อะไรคือนวัตกรรมการเรียนรู้แบบสมาร์ต”

โดย ศาสตราจารย์ ดร. กุลธิดา ท้วมสุข

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้แบบสมาร์ต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

09.20-10.20 น. การบรรยายเรื่อง “การปรับเปลี่ยนดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบสมาร์ต (Digital Transformation for Smart Learning)”

วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์

รองคณบดีฝ่ายรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาสร้างสรรค์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ, นักประดิษฐ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563 จากสภาวิจัยแห่งชาติ

10.30-12.00 น. การนำเสนอ Showcase ตัวอย่างที่ดีในการนำนวัตกรรม KKU Smart Learning
  Showcase 1:

การสอนคณิตศาสตร์แบบสมาร์ต

Showcase 2:

การสอนวิทยาศาสตร์แบบสมาร์ต

Showcase 3:

การสอนภาษาอังกฤษแบบสมาร์ต

12.00-13.00 น. พักเที่ยง
13.00-16.00 น. Session 1: การนำเสนอผลงาน (Paper Presentation) แบ่งเป็น 4-5 ห้อง
  ห้องที่ 1

การสอนคณิตศาสตร์

แบบสมาร์ต

 

 

ห้องที่ 2

การสอนวิทยาศาสตร์แบบสมาร์ต

ห้องที่ 3

การสอนภาษาอังกฤษ

แบบสมาร์ต

ห้องที่ 4

การสอน/การจัดการศึกษา/การนิเทศแบบสมาร์ต

วันที่สอง  20 สิงหาคม 2564
09.00-10.00 น. การบรรยายเรื่อง “การออกแบบเชิงความคิดเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบสมาร์ต (Design Thinking for Smart Learning)”

วิทยากร: รองศาสตราจารย์ ดร. อิศรา  ก้านจักร

รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับรางวัลนักวิจัยแห่งชาติ สาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และรางวัลการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

10.00-12.00 น. Session 2: การนำเสนอผลงาน (Paper Presentation) แบ่งเป็น 4-5 ห้อง
  ห้องที่ 1

การสอนคณิตศาสตร์แบบสมาร์ต

ห้องที่ 2

การสอนวิทยาศาสตร์แบบสมาร์ต

ห้องที่ 3

การสอนภาษาอังกฤษ

แบบสมาร์ต

ห้องที่ 4

การสอน/การจัดการศึกษา/การนิเทศแบบสมาร์ต

12.00-13.00 น. พักเที่ยง
13.00-14.00 น. การบรรยายเรื่อง “ทักษะใหม่ที่ครูไม่ควรมองข้าม: พัฒนาตัวเองให้เข้มแข็งจะเป็น แรงผลักในการพัฒนานักเรียน (New Skills for Teachers that Should not be Overlooked: Strengthening Yourself for Students’ Development)”

วิทยากร:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุชา โสมาบุตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและการต่างประเทศ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

14.00-16.00 น. Session 3: การนำเสนอผลงาน (Paper Presentation) แบ่งเป็น 4-5 ห้อง
  ห้องที่ 1

การสอนคณิตศาสตร์แบบสมาร์ต

ห้องที่ 2

การสอนวิทยาศาสตร์แบบสมาร์ต

ห้องที่ 3

การสอนภาษาอังกฤษ

แบบสมาร์ต

ห้องที่ 4

การสอน/การจัดการศึกษา/การนิเทศแบบสมาร์ต

16.00-16.30 น. ประกาศผล Best Paper Award และปิดการประชุม

 

Scroll to Top