คบอ. ประชุมหารือพืชเศรษฐกิจใหม่ และทางออกของวิสาหกิจชุมชน

           สำนักบริการวิชาการ มข. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 โดยวิธีออนไลน์ (Zoom Meeting) มีสถาบันเครือข่ายเข้าร่วมประชุม จำนวน 34 สถาบัน
           รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดการประชุมครั้งนี้ว่า “มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมสามัญประจำปี เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มความร่วมมือทั้งในด้านการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินการด้านบริการวิชาการ ของเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทยให้มีความเข้มแข็ง และเพิ่มการสร้างสรรค์ประโยชน์ให้สังคมมากยิ่งขึ้นไปอีก รวมถึงความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของสังคมที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ของโลกในยุคปัจจุบันและอนาคต”
           ศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ ประธานเครือข่าย คบอ. เป็นประธานในที่ประชุม และรายงานการดำเนินงานของเครือข่าย คบอ. ว่า “คบอ. ได้นำเสนอประเด็นการนำผลงานด้านการบริการวิชาการ ไปขอตำแหน่งผลงานทางวิชาการเพียงอย่างเดียวต่อกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการนำของ ศ. (เกียรติคุณ) อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์, ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ พรามณพันธ์ุ ที่ปรึกษา คบอ. ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ที่มาทำงานด้านการบริการสังคมและชุมชน โดยเฉพาะอาจารย์จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งมีเป้าหมายเป็นมหาวิทยาลัยบริการชุมชน”
รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ประธานเครือข่าย คบอ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำเสนอที่ประชุมว่า “เครือข่าย คบอ. ควรขยายความร่วมมือให้สถาบันอุดมศึกษาเข้ามาร่วมให้มากขึ้น ควรลดค่าสมาชิกหรืองดเก็บ และหารายได้เพื่อเป็นงบประมาณในการดำเนินงานของ คบอ. แทน”
         ศ. (เกียรติคุณ) อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ ที่ปรึกษา คบอ. หารือที่ประชุมว่า “ม.พายัพ กำลังจัดตั้งศูนย์กัญชา ภายใต้สำนักบริการวิชาการ ม.พายัพ และกำลังเปิดหลักสูตรกัญชา ทั้งในระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ให้ทำการศึกษาเรื่องนี้โดยตรง ม.พายัพ มีแผนที่จะปลูกกัญชา 50 ไร่ แบ่งเป็น 5 ปี ๆ ละ 10 ไร่ เพื่อคัดแยกสายพันธุ์ และส่งขายเมล็ดพันธุ์ไปต่างประเทศ คาดว่าปีแรกจะมีรายได้ 300-400 ล้านบาท”
          ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ พรามหณพันธุ์ ที่ปรึกษา คบอ. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ว่า “ปัญหาของการปลูกพืชเศรษฐกิจ มีปัญหาอยู่ 4 ข้อ 1) เมล็ดพันธุ์ต้องมีที่มาและไดรับการรับรอง 2) รัฐบาลมุ่งสนับสนุนเฉพาะโครงการหลวง ทำให้เมล็ดพันธุ์มีน้อย 3) ควรมีหน่วยงานสร้างราคากลาง และ 4) ไม่มีแหล่งที่จะซื้อเมล็ดพันธุ์ ม.พายัพ จะจัดประชุม โดยจะแนะนำการทำวิสาหกิจกัญชาอย่างแท้จริง กระบวนการที่ถูกต้อง ไม่ลุกฮือไปตามกระแส จะต้องทำอย่างไรบ้าง”
          ดร.ฉัตรชัย พิศพล รองผู้อำนวยการเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้นำเสนอแนวคิด Universiry Enterprise ว่า “การทำงานบริการวิชาการ ควรมีกระบวนการขั้นตอน มีการบ่มเพาะ จึงจะทำให้เกิดความยั่งยืน ต้องสร้างความแตกต่างจาก การบริการวิชาการเดิม”
         ที่ประชุม เห็นว่า “University Enterprise มีกระบวนการขั้นตอนในการบริการวิชาการ เพื่อเข้าสู่ เอนเตอร์ไพรซ์ ถ้าทำได้จะเป็นต้นแบบ ชุมชนเกิดความยั่งยืน มีทิศทางในการทำงานบริการวิชาการ”

Scroll to Top