มข. MOU ความร่วมมือด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ

__________เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564  รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ธัชชา) ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัย  และหน่วยงานขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 29 แห่ง  ทางระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference)   โดยมี  ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รศ.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุตมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

__________ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์  กล่าวว่า “กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะหน่วยงานหลักของประเทศ ในการบูรณาการการเรียน การสอน การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรมของประเทศด้วยสหวิทยาการ โดยการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาบุคลากรทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศไปสู่การสร้างคุณค่าและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของชาติด้วยการผสมผสานทางเศรษฐกิจและความรู้ และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ สันถวไมตรี และน้ำใจ ส่งเสริมประเทศมีรายได้ และพ้นกับดักของประเทศที่ยากจน  เป้าหมายสำคัญของการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศนี้ ก็เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดผลต่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศไทยด้วยเศรษฐกิจและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งในระยะแรกจะมุ่งดำเนินการใน 5 ประเด็นมุ่งเป้าที่สำคัญของประเทศ โดยสถาบันภายในธัชชา ประกอบด้วย สถาบันสุวรรณภูมิศึกษา สถาบันโลกคดีศึกษา  สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง  สถาบันพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ  และสถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่น ให้ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์มีกลไกที่จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการวิจัยพัฒนาและบูรณาการองค์ความรู้แบบสหวิทยาการ ซึ่งมีความสร้างสรรค์อย่างยิ่งต่อระบบการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ อันจะนำมาสู่การแก้ปัญหาแบบองค์รวม การสร้างเทคนิค องค์ความรู้ การพัฒนางานวิจัยใหม่ๆ ที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันและอนาคต โดยการขับเคลื่อนเพื่อสร้างคุณค่าและผลประโยชน์ของชาติ เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านการเชื่อมโยงประเทศไทยเข้ากับภูมิภาคและโลกต่อไป”

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.)

__________“การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในครั้งนี้  จะเป็นการร่วมมือกันของหลายมหาวิทยาลัยและสถาบันรวมถึงหน่วยงานทางด้านศิลปวิทยาการทั้งหลาย ที่จะได้นำเอาจุดแข็งและความสามารถของแต่ละหน่วยงาน สถาบันมาร่วมสร้างบุคลากรของประเทศ สร้างงานวิชาการและงานวิจัยด้วยการศึกษาค้นคว้าอย่างถูกต้องครบถ้วน และนำมาต่อยอดองค์ความรู้สู่การนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงและสร้างรายได้ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับประเทศต่อไป  หวังจะเห็นว่าภายใน 5 ปี ความร่วมมือจะสามารถสร้างให้ประเทศมีเศรษฐกิจสร้างสรรค์และวัฒนธรรมมูลค่าสูง เพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศ เป็นการปฏิรูปการสนับสนุนทางวิชาการครั้งสำคัญ หวังว่าจะมีฐานความความรู้ และบันทึกทางประวัติศาสตร์ของประเทศ และภูมิภาคที่ยาวนาน 2,500 – 3,000 ปี ให้คนปัจจุบันและรุ่นหลังให้รู้จักอารยธรรม รากเหง้าของตนเอง” ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์  กล่าวในที่สุด

ข่าว   :   วัชรา   น้อยชมภู
ภาพ  :   อรรถพล  ฮามพงษ์

ขอบคุณข้อมูลข่าว  :

1. https://www.mhesi.go.th/index.php/pr-executive-news/3869-mou-5.html

2. https://mahidol.ac.th/th/2021/mahidol-social-science-mou/

3.  https://www.facebook.com/mahidol/photos/pcb.10161326517809012/10161326517244012/

Scroll to Top