U2T สถาปัตย์ จัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรปลอดภัยในชุมชน ต.สาวะถี

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรปลอดภัยในชุมชน ตำบลสาวะถี ให้กับตัวแทนเกษตรกร 30 คน  ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น   ภายใต้การดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ ประเทศ) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมี อาจารย์ ดร. ภาคินี เปล่งดีสกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ดูแลและติดตามการดำเนินการ  ซึ่ง ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นหนึ่งในพื้นที่ต้องรับผิดชอบ และดำเนินโครงการให้เสร็จสิ้นตามที่ได้รับมอบหมาย

ดังนั้นจึงได้เกิดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรปลอดภัยในชุมชน ตำบลสาวะถี ภายใต้โครงการภารกิจที่ 3 การนำองค์ความรู้ไปช่วยชุมชนด้านอนามัย และสุขภาพครัวเรือน และด้านการเกษตร เพื่อให้ประชาชนในตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มีความรู้ความเข้าใจด้านเกษตรปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม และเกษตรกรผู้ผลิตด้วย เพื่อให้ประชาชนใน ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น มีความรู้ความเข้าใจด้านเกษตรปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม และให้ประชาชนใน ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น มีความรู้ด้านการเกษตรพืชสวน และเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่ทันสมัย

ภายในกิจกรรมนั้นได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธนสิทธิ์ จันทะรี รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ต่อจากนั้น

ช่วงเช้าเป็นการบรรยายหัวข้อ “ความเข้าใจด้านเกษตรปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม และการผลิตไม้ผล ศักยภายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” โดย รศ.ดร.สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา “การผลิตผักปลอดภัย” โดย ผศ.ดร. ชานนท์ ลาภจิตร

ช่วงบ่ายฝึกปฏิบัติการฝึกปฏิบัติการ “การเกษตรพืชสวน และเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่ทันสมัย”
โดย รศ.ดร.สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา,  ผศ.ดร. ชานนท์ ลาภจิตร, นายสมยศ มีทา  และ นายเชาวลิต สีลาดเลา

ข้อมูล / ภาพ : อาจารย์ ดร. ภาคินี เปล่งดีสกุล และ พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์
ข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

Scroll to Top