U2T สถาปัตย์ จัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอนามัยและสุขภาพในครัวเรือน ต.สาวะถี

เมื่อวันที่ 16-17 มิถุนายน 2564 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอนามัยและสุขภาพในครัวเรือน ตำบลสาวะถี ให้กับประชาชน ต.สาวะถี ภายใต้การดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ ประเทศ) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมี อาจารย์ ดร. ภาคินี เปล่งดีสกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ดูแลและติดตามการดำเนินการ  ซึ่ง ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นหนึ่งในพื้นที่ต้องรับผิดชอบ และดำเนินโครงการให้เสร็จสิ้นตามที่ได้รับมอบหมาย

ดังนั้นจึงได้เกิดกิจกรรมการถ่ายทอดกิจกรรม องค์ความรู้ด้านอนามัยและสุขภาพในครัวเรือน ตำบลสาวะถี ภายใต้โครงการภารกิจที่ 3 การนำองค์ความรู้ไปช่วยชุมชนด้านอนามัย และสุขภาพครัวเรือน และด้านการเกษตร เพื่อให้ประชาชนในตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มีความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพ อนามัย และแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน ที่ถูกต้องและดำเนินชีวิตได้เป็นปกติสุขแม้ต้องพบเจอกับสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19 และปัญหาการปนเปื้อนของมลพิษในสภาวะอากาศ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนใน ต.สาวะถี มีความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพอนามัย และให้ประชาชนใน ต.สาวะถี ดำเนินชีวิตประจำวันตามแนวปฏิบัติในการในสถานการณ์ที่มีการแพร่กระจายของเชื่อ COVID-19

ภายในกิจกรรมนั้นได้รับเกียรติจาก ท่านฤทธิรงค์ ศิริภูมิ  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล สาวะถี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้น 2 วัน คือ

วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2564  จัดที่ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลสาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น (กลุ่มเป้าหมาย 14 หมู่ ได้แก่ หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,17,19,21,23,2) จำนวน 24 คน  เป็นการบรรยายในหัวข้อ  “การรักสุขภาวะอนามัยที่ดีของชุมชน” โดย นายชาญณรงค์ ประสารกก  และ “การป้องกันตนเองและคนรอบข้างจาก Covid-19” โดย นางสาวปฏิมาภรณ์ กรมรินทร์

วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2564 จัดที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนรัง ต.สาวะถี  อ.เมือง จ.ขอนแก่น (กลุ่มเป้าหมาย 10 หมู่ ได้แก่ หมู่ที่ 10,11,12,13,14,15,16,18,20,22) จำนวน 20 คน ซึ่งเป็นการบรรยายในหัวข้อเดียวกันกับวันที่ 16 มิถุนายน

 

 

 

ข้อมูล / ภาพ : อาจารย์ ดร. ภาคินี เปล่งดีสกุล และ พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์
ข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

Scroll to Top