นักวิจัยศึกษาศาสตร์ ผ่านการพิจารณา สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 กองบริหารทุนวิจัยและนวัติกรรม สำนำงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศผลการพิจารณาทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยนักศึกษาระดับบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยฯ จำนวน 4 ทุน ได้แก่

  • นายสถาพร วงศ์จิรานุวัฒน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีการศึกษา โดยมี รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ดุษฎีนิพนธ์ หัวข้อวิจัย : โมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริงแบบห้องเรียนกลับทางตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ สำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยบูรณาการศาสตร์การสอนกับศาสตร์ทางประสาทวิทยาศาสตร์
  • น.ส.น้ำทิพย์ ศรีตะวัน นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกการสอนชีววิทยา โดยมี ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาสร้างสรรค์ เป็นอาจาย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หัวข้อวิจัย : ความสามารถในการอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน โดยใช้การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาแบบไร้รอยต่อ
  • น.ส.สุนันทา สุดใจ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกการสอนชีววิทยา โดยมี ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาสร้างสรรค์ เป็นอาจาย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หัวข้อวิจัย : ผลการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สืบเสาะผ่านการ์ดเกมดิจิทัล เรื่อง การสังเคราะห์ดีเอ็นเอ ที่มีต่อการพัฒนาความเข้าใจมโนมติ แรงจูงใจทางวิทยาศาสตร์ และการสร้างคำอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่ 4 
  • น.ส.สนธิยา ยอดสง่า นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกการสอนชีววิทยา โดยมี ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาสร้างสรรค์ เป็นอาจาย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หัวข้อวิจัย : การพัฒนาความเข้าใจมโนมติ แรงจูงใจทางวิทยาศาสตร์ และการสร้างคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสดงของพืช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผ่านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สืบเสาะโดยใช้บอร์ดเกมดิจิทัล

NRIIS : ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (nrct.go.th)

Scroll to Top