HUSO เปิดตัวหลักสูตรการเรียนรู้สังคมเพื่อการพัฒนาสังคมและหลักสูตรการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาสังคม ภายใต้โครงการ U2T

วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการปฐมนิเทศพร้อมเปิดตัวหลักสูตรการเรียนรู้สังคมเพื่อการพัฒนาสังคมและหลักสูตรการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาสังคม ที่อยู่ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) โดยการปฐมนิเทศครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ท่ามกลางผู้ที่สนใจเข้าร่วมปฐมนิเทศ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประสานงาน ประชาชน และนักศึกษากว่า 300 คน

โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล หรือ U2T มีจุดประสงค์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการโดยมีมหาวิทยาลัยเป็นแม่ข่าย เพื่อให้เกิดการจ้างงานประชาชน บัณฑิต และนักศึกษา ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจในชุมชน ทำให้เกิดการพัฒนาและเรียนรู้ในด้านต่างๆ อันจะก่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองของคนในพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตร 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการเรียนรู้สังคมเพื่อการพัฒนาสังคม ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาด้านทักษะทางสังคม Social Literacy : การรับรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง รู้ปัญหาของสังคม มีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาสังคม รวมทั้งการรู้สังคมเพื่อการทำงานพัฒนาชุมชนสำหรับประชาชนทั่วไป และหลักสูตรการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาสังคม โดยจะมุ่งเน้นให้เกิดการรู้ภาษาอังกฤษ การอ่านออกเขียนได้ ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับชุมชน เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะและก่อให้เกิดการเรียนรู้ อันจะก่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองของคนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์ https://1tambon.kku.ac.th/

 

ข่าว : ภาวดี มาพันธ์

Scroll to Top