KKBS มข. นำร่อง… เปิดหลักสูตรเรียนป.ตรีล่วงหน้า ให้นร.ม.ปลาย ลงเรียนสะสมหน่วยกิต

สำนักข่าว : วิเคราะห์ตลาด ไอเอ็นทีวี

URL : http://www.intvthai.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=2147617382&Ntype=12

วันที่เผยแพร่ : 25 มีนาคม 2564

 

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการปฐมนิเทศผู้เรียนในหลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ระดับปริญญาตรี: KKBS PRE-B (Pre-Bachelor Degree) ภายใต้โครงการ “เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า แบบสะสมหน่วยกิต ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด และวิชาเอกการจัดการ ผู้ประกอบการพาณิชย์และนวัตกรรม ”  โดยมี  รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ  เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศ และบรรยายพิเศษเรื่องนโยบายการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  และมี รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  เป็นผู้กล่าวรายงาน   ณ ห้องประชุม 1 – 2 ชั้น 6  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปัจจุบันโลกเข้าสู่ยุคการแข่งขันทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ตามกระแสการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 อย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อวิถีการดำรงชีวิตของทุกคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติรอบด้านจึงเป็นความท้าทายที่สำคัญยิ่ง ด้วยเหตุนี้ การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เป็นรูปแบบการจัดการศึกษาที่ตอบโจทย์ในยุคปัจจุบัน ที่ให้ผู้เรียนได้ค้นหาตัวตนว่ามีความชอบและความถนัดในศาสตร์ใดขององค์ความรู้ด้านการบริหารและการบัญชี โดยเปิดโอกาสให้เรียนในรายวิชา ป.ตรี ล่วงหน้า แบบสะสมหน่วยกิต เพื่อเตรียมความพร้อมในทักษะด้านการบริหารธุรกิจและการบัญชีที่ให้กับผู้เรียน และฉายภาพให้เห็นถึงกระบวนทัศน์ใหม่ของระบบนิเวศของธุรกิจยุคใหม่ (Ecosystem of The New Paradigm of Business) ได้อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน (Creativity and Sustainability)

รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  มข.กล่าวว่า  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้มีการจัดทำโครงการเรียนรู้ล่วงหน้าและการเตรียมความพร้อมสู่โลกธุรกิจกับ Khon Kaen Business School สถาบันการศึกษาชั้นนำและเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีที่ได้มาตรฐานสากล หลักสูตรฯนี้ ได้ถูกริเริ่มขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีศักยภาพสูงทางด้านวิชาการ ได้เตรียมความพร้อมการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงทะเบียนเลือกเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตรในระดับปริญญาตรีของคณะฯ ได้ล่วงหน้าทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้ค้นหาตัวตนว่ามีความชอบและความถนัดด้านใด รวมทั้งสามารถลดระยะเวลาเรียนในมหาวิทยาลัย เก็บสะสมหน่วยกิตได้ ได้รับประกาศนียบัตรในการผ่านเข้าร่วมการเรียนของแต่ละวิชา โดยได้รับสมัครและคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเทียบเท่า โดยมีผู้รายงานตัวลงทะเบียนทั้งสิ้น จำนวน 33 คน โดยแบ่งเป็นผู้เรียนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาดจำนวน 18 คน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการผู้ประกอบการ พาณิชย์และนวัตกรรม จำนวน 21 คน​  และลงทะเบียนเรียนทั้งสองหลักสูตร จำนวน 6 คน แบ่งเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 4 คน มัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 21 คน และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 8 คน ซึ่งมาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่ ด้วยการจัดหลักสูตรนี้ถือเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และหลักสูตรได้มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการอีกด้วย

รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี  อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มข. กล่าวว่า  การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (แบบรายวิชา) หลักสูตรปริญญาตรี เป็นสิ่งที่ดีมาก เพราะเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ได้ค้นหาตัวตนว่ามีความชอบและความถนัดในศาสตร์ทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี อีกทั้งยังเป็นการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรี ของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีเพื่อสะสมหน่วยกิตและเทียบโอนได้   นับว่าการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เป็นการจัดการศึกษาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Education โดยเป็นการจัดการศึกษาในรูปแบบในระบบ Formal Education การศึกษานอกระบบ Non-Formal Education และการศึกษาตามอัธยาศัย Informal Education มุ่งให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง Self Directed Learning และสามารถพัฒนาตนเองให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม การเมืองและเศรษฐกิจของโลก ซึ่งเป็นนโยบายหนึ่งในของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีได้ดำเนินการเป็นหน่วยงานแรก ในการเปิดรับสมัครการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (แบบรายวิชา) หลักสูตรปริญญาตรี

ในการปฐมนิเทศครั้งนี้  นักเรียนจะได้ทราบถึงแผนการเรียน และกระบวนการจัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร  ทำให้สามารถวางแผนการเรียนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning ) ในรูปแบบสะสมหน่วยกิต (Credit banks) ของหลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ในระดับปริญญาตรี

นับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักเรียนระดับมัธยมปลายที่มีศักยภาพสูงทางด้านวิชาการ ได้เตรียมความพร้อมต่อการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา โดยสามารถลงทะเบียนเลือกเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตรในระดับปริญญาตรีของคณะฯ ได้ล่วงหน้า เพื่อให้ค้นหาตัวตนว่ามีความชอบและความถนัดในศาสตร์ใดขององค์ความรู้ด้านการบริหารและการบัญชี  ทำให้เห็นภาพและเข้าใจรูปแบบการดำเนินธุรกิจ  ก่อนมุ่งตรงสู่อาชีพในภาคธุรกิจหรือเพื่อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่ตนเองสนใจในอนาคต  ตามแนวความคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  สามารถอยู่ในระบบนิเวศของธุรกิจยุคใหม่ได้อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน

Scroll to Top