6 คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี! จาก 5 มหาวิทยาลัย

สำนักข่าว : eduzones

URL : https://www.eduzones.com/2021/03/19/6-course-5-uni/

วันที่เผยแพร่ : 19 มีนาคม 2564

ภาษาอังกฤษถือเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากสำหรับโลกยุคนี้ โดยเฉพาะในด้านการเรียนและการทำงานที่ไม่ว่าจะในสายการเรียนหรืองานอาชีพใด ดังนั้นการเรียนรู้และฝึกฝนภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งที่สำคัญด้วยเช่นกัน วันนี้เราจึงได้รวบรวมคอร์สการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ฟรี จาก 5 มหาวิทยาลัยมาฝากกันค่ะ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)

วิชานี้จะเรียนรู้ถึงการสนทนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ซึ่งครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับการทักทายทำความรู้จัก การพูดถึงเหตุการณ์ การใช้ภาษาทางโทรศัพท์ การบรรยายสถานที่ต่างๆ รวมทั้งการแสดงความคิดเห็น โดยจะเน้นการออกเสียงเฉพาะคำกับเสียงสูงต่ำในประโยคและฝึกแบบประโยคสนทนาเบื้องต้น

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้ วันเปิดเรียนวันที่ 15 เมษายน 2020 – ปิดเรียนวันที่ 30 กันยายน 2021

  • การออกเสียงภาษาอังกฤษและสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ (English Pronunciation and Basic English Phonetics For English Teachers)

วิชานี้จะศึกษาทฤษฎีและกลไกของการผลิตเสียงพูด หน่วยเสียงพยัญชนะ และสระในภาษาอังกฤษ หลักปฏิบัติในการออกเสียง ระดับของเสียง การเน้นเสียงและจังหวะของเสียง เสียงที่เป็นปัญหาสำหรับผู้เรียนไทย และการนำหลักสัทศาสตร์ไปใช้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้ วันเปิดเรียนวันที่ 15 เมษายน 2020 – ปิดเรียนวันที่ 30 กันยายน 2021

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิชานี้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาและฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ เชิงวิชาการในระดับพื้นฐานด้าน การฟังและการพูด เพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนให้สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ตีความข้อมูลที่ได้รับ รวมทั้งฝึกผู้เรียนให้รู้เท่าทันข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศทุกรูปแบบ และให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถนำความรู้ที่ได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำกิจกรรมการศึกษา ทั้งในและนอกห้องเรียน

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 15 ชั่วโมงเรียนรู้ วันเปิดเรียนวันที่ 16 กันยายน 2020 – ปิดเรียนวันที่ 30 กันยายน 2021

มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิชานี้จะศึกษาคำศัพท์ วลี สำนวนและประโยคที่ใช้ในวงการคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นเครื่องช่วยให้สามารถสื่อความหมายได้อย่างถูกต้องตามหลักการของภาษาอังกฤษ ตลอดจนการฝึกหัดใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักคอมพิวเตอร์

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ วันเปิดเรียนวันที่ 5 พฤศจิกายน 2020 – ปิดเรียนวันที่ 5 พฤศจิกายน 2021

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วิชานี้จะเรียนรู้คำศัพท์ สำนวน และโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารกับชาวต่างประเทศในบริบทของการท่องเที่ยว การติดต่อ การซื้อขาย และการใช้บริการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในต่างประเทศ

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 6 ชั่วโมงเรียนรู้ วันเปิดเรียนวันที่ 17 ธันวาคม 2020 – ปิดเรียนวันที่ 17 ธันวาคม 2021

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วิชานี้จะฝึกทักษะขั้นพื้นฐานของภาษาอังกฤษ ทั้งเสียง คำ วลี ประโยค ส่วนของประโยคที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเน้นการสื่อความหมายของคำศัพท์ วลีที่จำเป็นสำหรับ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และโครงสร้างไวยากรณ์ด้วยรูปประโยคที่มีองค์ประกอบของประโยคพื้นฐาน

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 24 ชั่วโมงเรียนรู้ วันเปิดเรียนวันที่ 15 เมษายน 2020 – ปิดเรียนวันที่ 30 กันยายน 2021

Scroll to Top