KKU Short Video Clip : เข้าสู่ 6 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนและสังคม

https://www.facebook.com/kkuthailand/posts/331093111538667

KKU Short Video Clip : เข้าสู่ 6 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนและสังคม

เข้าสู่ 6 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนและสังคม ด้วยการยึดมั่นในปรัชญา “การอุทิศเพื่อสังคม” ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชนและสังคม ทั้งด้านสุขภาพ ถ่ายทอดนวัตกรรม องค์ความรู้ รวมถึงการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ สู่สู่ความยั่งยืนและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชุมชนและสังคม

Scroll to Top