ทปอ. เคาะ รายชื่อ อดีตอธิการบดี – อาจารย์ มหา’ลัย 3รายนั่งกรรมการ สมานฉันท์

สำนักข่าว: ไทยโพสต์
URL: https://www.thaipost.net/main/detail/87556
วันที่เผยแพร่: 21 ธ.ค. 2563

21ธ.ค.63- นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวภายหลังการประชุมสามัญ ทปอ. ว่า ที่ประชุมได้มีการพิจารณาคัดเลือกตัวแทนจาก ทปอ. เพื่อรับคัดเลือกให้เป็นดำรงตำแหน่งกรรมการให้คณะกรรมการสมานฉันท์ ได้แก่ นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นายสุริชัย หวันแก้ว อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายสมศักดิ์ รุ่งเรือง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ซึ่งเราจะต้องมุ่งในเรื่องการสร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคมไทยให้ได้ โดยตัวแทนจาก ทปอ.ทั้ง 3 คน ไม่ใช่จะเป็นเพียงตัวแทนในด้านวิชาการเท่านั้น เพราะเนื่องจากเรามีจำนวนนิสิต นักศึกษาในมหาวิทยาลัยกลุ่ม ทปอ. อยู่กว่า 2 ล้านคน ดังนั้นตัวแทนดังกล่าวจะเป็นตัวแทนของนิสิตและนักศึกษา รวมถึงมีบทบาทในหน้าที่ของนักวิชาการในฐานะเป็นอดีตผู้บริหารมหาวิทยาลัยควบคู่ไปด้วย

ด้านนายพีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (ผู้จัดการ TCAS) กล่าวว่า สำหรับการดำเนินการ TCAS ปีการศึกษา 2564 นั้น มีมหาวิทยาลัยที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมระบบ TCAS จำนวน 80 แห่ง มีหลักสูตรที่เปิดรับรวม 4,174 หลักสูตร จำนวนรับตามแผนรวม 290,434 คน จำนวนเรียกรับรวม 4 รูปแบบ 405,642 คน แบ่งเป็นรูปแบบ แฟ้มสะสมงาน 144,370 คน หรือ ร้อยละ 35.59 โควต้า 110,104 หรือ ร้อยละ 27.14 แอดมิชชั่น 1 75,557 คน หรือ ร้อยละ 18.63 และแอดมิชชั่น 2 75,611 คน หรือ ร้อยละ 18.64 ทั้งน้ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีนโยบายปรับปรุงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต ทำให้ ทปอ.ปรับรูปแบบ TCAS ในปี 2565 โดยจะยุติรอบแอดมิชชั่น 2 ที่ใช้สัดส่วนของคะแนนโอเน็ต และจะเหลือรูปแบบการรับ 4 รูปแบบ ซึ่งเพียงพอต่อการรับผู้เรียนเข้าศึกษาต่อให้มหาวิทยาลัย

นายพีระพงศ์ กล่าวต่อว่า ส่วนที่ประเด็นเรื่องการประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 3 ปีนั้น คือการประกาศสัดส่วนและค่าน้ำหนักของคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม (GPAX) และคะแนนโอเน็ต เพื่อให้นักเรียนเตรียมตัวล่วงหน้า แต่หากจะมีการยกเลิกใช้ไม่ต้องประกาศล่วงหน้าก็ได้ ส่วนกรณีที่นักเรียนบางคนยังมีข้อกังวลว่า ในเกณฑ์การคัดเลือกของแอดมิชชั่น 1 ที่มหาวิทยาลัยกำหนดคุณสมบัติการคัดเลือกเอง บางสาขากำหนดคะแนน GPAX ไว้ในเกณฑ์ที่สูง ทำให้นักเรียนบางคนไม่สามารถสมัครแอดมิชชั่น 1 ได้ จึงรอสมัครรอบแอดมิชชั่น 2 นั้น ในที่ประชุม ทปอ.ได้รับทราบความกังวลดังกล่าว และจะต้องมีการปรับและทบทวนคุณสมบัติของผู้สมัคร เพื่อให้นักเรียนเข้าสมัครคัดเลือกได้ โดยมหาวิทยาลัยจะไปทบทวนและปรับคุณสมบัติของผู้สมัครใหม่ ซึ่งอาจจะมีการปรับคุณสมบัติการคัดเลือก และข้อสอบก็ยังใช้ข้อสอบเดิม คือ 9 วิชาสามัญ การทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และ ความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ (PAT) อย่างไรก็ตาม TCAS 64 ถือเป็นปีแรกที่เราได้เรียกตัวสำรองขึ้นมาด้วย ส่วน TCAS ปี 65 รอบแอดมิชชั่น จะมีการเรียกตัวสำรองขึ้นมาด้วย โดนจะทำการเคลียริ่ง 2 รอบ

Scroll to Top