ภูมิภาค – ศอ.บต.ชูเลี้ยงไก่บ้านเนื้อผสมส่งออก ดันปัตตานีปันแบรนด์ฮาลาล

สำนักข่าว: ข่าวสดออนไลน์
URL: https://www.thaipost.net/main/detail/87556
วันที่เผยแพร่: 22 ธ.ค. 2563

ศอ.บต.ชูเลี้ยงไก่บ้านเนื้อผสมส่งออก – สงขลา – ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ เป็นประธานการประชุมแปรรูปไก่ฮาลาลเพื่อการส่งออก ครั้งที่ 3 เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนพื้นที่ และส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล จ.ปัตตานี ให้เป็นศูนย์กลางอาหารฮาลาล มีนายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกร จ.ยะลา ฯลฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือขับเคลื่อนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่สายพันธุ์ KKU-1 ในปี 2564

นายชนธัญเผยว่า ศอ.บต. เป็นคณะอนุกก.พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมการค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐานฮาลาลในพื้นที่ชายแดนใต้ จะส่งเสริมและสร้างฐานการผลิต ผลักดันไก่ฮาลาลเป็นอันดับแรก โดยได้หารือภาคเอกชนและนักวิชาการเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เลี้ยงไก่ KKU-1 เพื่อจำหน่ายและส่งออก กระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ในครัวเรือนระดับฐานราก ตั้งเป้าครัวเรือนละ 5,000 บาทต่อเดือน ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้ภาครัฐสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคง

สำหรับการส่งเสริมการแปรรูปไก่ฮาลาลเพื่อการส่งออก เนื่องจากปัจจุบันการแปรรูปสินค้าฮาลาลส่งออก จะต้องส่งสินค้าไปยังมาเลเซียเพื่อประทับตราฮาลาลและส่งออกให้ รัฐบาลเห็นควรว่าจ.ปัตตานี และพื้นที่ชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ฮาลาลด้วยอัตลักษณ์ วัฒนธรรม มีประชากรนับถือศาสนาอิสลามกว่า 80% คาดว่าจะสามารถสร้างแบรนด์ฮาลาลจากปัตตานีได้

ที่ประชุมจึงเห็นควรผลักดันไก่ฮาลาลเป็นสินค้าแรก โดยส่งเสริมให้เลี้ยงไก่ KKU-1 ซึ่งเป็นไก่บ้านเนื้อผสม เกิดจากการวิจัยผสมสายพันธุ์ระหว่างสายพันธุ์พื้นเมือง และไก่เนื้อทางการค้าของมข. เลี้ยงง่าย มีระยะเวลาการเลี้ยงเพียง 35 วัน ทั้งนี้ได้เสนอดำเนินการ MOU ร่วมกันในการผลักดันการเลี้ยงไก่ KKU-1 ในพื้นที่ เพื่อการค้าและจำหน่าย

Scroll to Top