สำนักบริการวิชาการ รับมอบนโยบายการบริการวิชาการแนวใหม่

          รศ.ดร.ไมตรี อินทรประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ และ ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มอบนโยบายให้กับบุคลากรสำนักบริการวิชาการ โดยการนำของ นายธวัช รัตนมนตรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักบริการวิชาการ นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และที่ปรึกษากองบริหารงานสำนักฯ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมดุสิตา สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
           รศ.ดร.ไมตรี อินทรประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ กล่าวในโอกาสนี้ว่า “ปัจจุบันสำนักบริการวิชาการ ทำงานบริการวิชาการเชิงพื้นที่ได้ดี และมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว แต่นิยามของการบริการวิชาการได้ครอบคลุมมาที่รูปแบบใหม่ คือ การศึกษาตลอดชีวิต เราต้องมาทำการวางแผนร่วมกัน แล้วหาทุน ดำเนินการจัดอบรมร่วมกับผู้ประกอบการ ในรูปแบบที่ไม่ใช่ปริญญา (Non-Degree) ทั้งในรูปแบบ ประกาศนียบัตร (Certificate) และ อนุปริญญา (Diploma) รวมทั้งรูปแบบการศึกษาแนวใหม่ New Normal Education ซึ่งเป็นภารกิจใหม่ของสำนักบริการวิชาการในอนาคต”
จากนั้น รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ได้รับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคการดำเนินงาน โดยหัวหน้างานบริการวิชาการ งานบริหารและสื่อสารองค์กร งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และ การรายงานการพัฒนาพื้นที่ต่าง ๆ 7 พื้นที่
           รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า “งบประมาณการบริการวิชาการและวิจัย จะไม่ได้จัดสรรมาโดยตรงที่มหาวิทยาลัย จะอยู่ที่ PMU และงบบูรณาการจังหวัด ซึ่ง PMU คือกลไกการบริหารงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) โดยหน่วยงานบริหารจัดการ 7 หน่วยงาน เช่น สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เป็นต้น เราต้องเพิ่มศักยภาพคนของเราให้สามารถเขียนโครงการเพื่อให้สามารถของบประมาณเหล่านี้ได้ และการเขียนโครงการต้องมี Keyword เพราะเขาจะใช้ AI ตรวจสอบ”
ในช่วงสุดท้าย รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาฯ ให้คำเชื่อมั่นว่า “จะพยายามทำให้ดีที่สุดในช่วงของการเปลี่ยนผ่านนี้ เราต้องทำงานในระดับ Macro เพื่มขึ้นเพื่อให้สามารถดึงงบประมาณมาเพื่อทำงานให้กับมหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคมอีสานเรา”
Scroll to Top