สสว. หนุนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนภาคใต้ ตั้งเป้าปี 2564 ปรับ SME สู่วิถี New Normal

สำนักข่าว: ผู้จัดการออนไลน์
URL: https://mgronline.com/smes/detail/9630000101127
วันที่เผยแพร่: 3 ต.ค. 2563

สสว. เดินหน้าโครงการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง เน้นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มีสินค้าและบริการเป็นอัตลักษณ์ของตนเอง ใช้แรงงานและวัตถุดิบจากชุมชน โดยเข้าไปช่วยแก้ปัญหาในทุกมิติ เพื่อการเติบโตแบบก้าวกระโดด พร้อมจับมือ ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Excellence Center) ของมหาวิทยาลัยภาครัฐ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทุกภูมิภาค เผยปี 2564 เน้นช่วย เอสเอ็มอีปรับตัวหลังโควิด-19 ปรับธุรกิจรับชีวิตปกติวิถีใหม่ (New Normal) ทุกด้าน

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. เปิดเผยว่า สสว. ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยได้เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2563 โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในพื้นที่ที่มีสินค้าและบริการเป็นอัตลักษณ์ของตนเอง และเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญในพื้นที่ ทั้งในด้านการจ้างงานหรือการใช้วัตถุดิบจากชุมชน สินค้าและบริการมีความโดดเด่น และพร้อมที่จะขยายธุรกิจของตนเองอยู่แล้ว แต่ที่ผ่านมาไม่สามารถสร้างโอกาสหรือก้าวข้ามข้อจำกัดหรืออุปสรรคที่มีอยู่ได้ ทำให้ธุรกิจไม่สามารถขยายตัวได้อย่างที่ควรจะเป็น

โดยวัตถุประสงค์หลักของโครงการฯ จะเน้นในเรื่องการส่งเสริมพัฒนาและต่อยอด รวมถึงแก้ไขปัญหาหรือข้อติดขัดให้แก่ผู้ประกอบการและวิสาหกิจทุกระดับแบบครบวงจรในทุกมิติ ให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น มีโอกาสในการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ไปจนถึงสามารถเติบโตได้ แบบก้าวกระโดด

สำหรับแนวทางการดำเนินงานจะแบ่งออกเป็น 3 ด้าน โดยพิจารณาว่าด้านใดเป็นด้านที่เหมาะสมที่จะนำมาใช้กับผู้ประกอบการแต่ละราย ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าหรือบริการ ด้านการเพิ่มมูลค่า เพิ่มประสิทธิภาพ หรือลดค่าใช้จ่าย และสุดท้ายด้านการนำเครื่องจักร เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือองค์ความรู้สมัยใหม่มาใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถหรือเพื่อสร้างมาตรฐาน ทั้งนี้ในแต่ละด้านก็จะเน้นส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการเชิงลึกแบบเข้มข้น เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม โดยการสร้างโอกาส ทางการค้าให้กับผู้ประกอบการแบบลงมือปฏิบัติจริง

ทั้งนี้การดำเนินการพัฒนาสินค้าและบริการให้แก่ผู้ประกอบการได้ร่วมมือกับ ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Excellence Center) ของมหาวิทยาลัยภาครัฐ ครอบคลุมพื้นที่ 4 ภูมิภาค ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คัดเลือกผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มีศักยภาพจากทั่วประเทศ เข้าสู่การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจตามความต้องการของผู้ประกอบการและเป็นไปตามกระบวน หลักคิด และสอดคล้องทางด้านวิชาการ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ธุรกิจของผู้ประกอบการสามารถสร้างรายได้หรือลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผลได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับในปีงบประมาณ 2564 สสว. มีแผนการดำเนินงานที่จะขยายความร่วมมือเพิ่มเติม กับมหาวิทยาลัยที่เป็นเครือข่าย ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Excellence Center) ในทุกภูมิภาค โดยมีแนวคิดที่จะส่งผ่านโครงการหรือกิจกรรมที่มุ่งเน้นการยกระดับ ไปพร้อมกับการปรับตัวธุรกิจภายหลังจากสถานการณ์ Covid-19 คลี่คลายลง สู่ธุรกิจที่สอดรับกับ ชีวิตปกติวิถีใหม่ (New Normal) ทั้งกระบวนการบริหารจัดการหรือดำเนินธุรกิจ การพัฒนาหรือปรับรูปแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการ การขนส่ง การทำสื่อการตลาดหรือประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ รวมถึงการทำตลาดทั้งแบบออฟไลน์ (Offline) และ ออนไลน์ (Online)

นอกจากนี้ยังมีกลุ่มผู้ประกอบการตัวอย่าง ที่ได้รับการช่วยเหลือจาก สสว. ไม่ว่าจะเป็น บจก. สยามเซนส์ จากโครงการปั้นดาว ปี 2563 หจก.ศรีปุตรี จากโครงการปั้นดาว ปี 2563 เช่นเดียวกัน และ วิสาหกิจชุมชนฮูลูบาลัง จากโครงการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2562 รวมไปถึงการจัดตั้งเครือข่ายในกลุ่มพื้นที่ เพื่อขยายความร่วมมือและโอกาสทางการค้าข้ามภูมิภาคอีกด้วย

นอกจากนี้ยังมีกลุ่มผู้ประกอบการตัวอย่าง ที่ได้รับการช่วยเหลือจาก สสว. ไม่ว่าจะเป็น บจก. สยามเซนส์ จากโครงการปั้นดาว ปี 2563 หจก.ศรีปุตรี จากโครงการปั้นดาว ปี 2563 เช่นเดียวกัน และ วิสาหกิจชุมชนฮูลูบาลัง จากโครงการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2562 รวมไปถึงการจัดตั้งเครือข่ายในกลุ่มพื้นที่ เพื่อขยายความร่วมมือและโอกาสทางการค้าข้ามภูมิภาคอีกด้วย

Scroll to Top