คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วม Software Park Thailand นำเสนอ 10 ผลงานเด่นนวัตกรรมเชิงพาณิชย์

300

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย Software Park Thailand) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดทำโครงการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ หรือ Automation Robotics and Intelligent System: ARI Skill Development Project ที่ ห้องคอนเวนชั่น ๓ อวานีขอนแก่น โฮเต็ลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น อันเป็นโครงการเพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรขั้นสูงอันเป็นความต้องการของประเทศ คือ โครงการ ARI Academy และพัฒนานวัตกรก่อให้เกิดนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ยกระดับเทคโนยีของประเทศ คือโครงการ AI Innovation JumpStart แสดงให้เห็นถึงศักยภาพโครงการ ที่จะสามารถส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาบุคลากรและนวัตกรรมให้มีความพร้อมเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยเน้นการบริหารจัดการ การร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อร่วมสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการพัฒนากำลังคนเฉพาะทางทักษะสูง ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และเพื่อร่วมพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมสำหรับชุมชน สังคม และประเทศ

ข่าว : อุดมชัย สุพรรณวงศ์
ภาพ : ณัฐวุฒิ เพชรประไพ