“มข.”จัดพิธีปฐมนิเทศพัฒนานักวิจัยใหม่ หนุนสร้างผลงานสหสาขาตอบโจทย์การพัฒนาประเทศองค์รวม

สำนักข่าว: บ้านเมือง
URL: https://www.banmuang.co.th/news/region/200689
วันที่เผยแพร่: 30 ก.ค. 2563

เมื่อวันที่ 29 ก.ค.ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมใหญ่วิทยวิภาส 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เป็นประธานเปิดในพิธีปฐมนิเทศโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 โดยมี ศาสตราจารย์อลิศรา เรืองแสง ประธานคณะกรรมการดำเนินงานและขับเคลื่อนกระบวนการฯ กล่าวรายงาน ในการนี้มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ที่ปรึกษา พี่เลี้ยงประจำโครงการของนักวิจัยใหม่ คณะทำงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นักวิจัยใหม่กว่า 40 คน ร่วมพิธี

ศ.อลิศรา ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน และ ขับเคลื่อนกระบวนการโครงการพัฒนานักวิจัย มข. กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีนโยบายและยุทธศาสตร์ในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย โดยใช้การวิจัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบริหารการจัดการและพันธกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย การวิจัยเป็นปัจจัยหลักที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาในทุก ๆ ด้านของมหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กำหนดให้การวิจัยเป็นภารกิจหลักที่สำคัญที่บุคลากรจะต้องตระหนัก ต้องศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ และ ค้นหาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อนำผลงานวิจัยดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ต่องานด้านวิชาการ การเรียนการสอน และ การบริการสังคม ตามพันธกิจ ของมหาวิทยาลัย  ฉะนั้นการจัดให้มีโครงการพัฒนานักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นขึ้นเป็นประจำทุกปี จึงเป็นการเตรียมความพร้อมแก่บุคลากรด้านการสอน การวิจัย โดยการสร้างและพัฒนานักวิจัย ทั้งนักวิจัยใหม่ และนักวิจัยที่มีประสบการณ์วิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องให้มีศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถดำเนินการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

าน ศ.มนต์ชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มข. กล่าวว่านโยบายที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นขับเคลื่อนในเรื่องการพัฒนานักวิจัยเป็นเรื่องสำคัญ  ซึ่งมหาวิทยาลัยมีนโยบายที่ต้องการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ไม่ต่ำกว่า 40 คนต่อปี   ซึ่งการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการ จะได้เรียนรู้การเขียนข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่ระดับกลาง ระดับใหญ่ การเขียนโครงการของบประมาณสูง ๆ การเขียนโครงการต่างประเทศ การได้ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ   สิ่งเหล่านี้วิทยาการหรืออาจารย์พี่เลี้ยงจะมาแลกเปลี่ยนเทคนิคเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน  นอกจากนี้หลายๆโครงการของนักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการ อาจจะนำไปสู่การรวมกลุ่มกันทำ แผนงานวิจัย research program หรือชุดโครงการวิจัย ที่มีความสัมพันธ์หรือสนับสนุนซึ่งกันและกัน มีลักษณะบูรณาการ เป็นการวิจัยสหสาขาวิชาการ  ซึ่งต่อไปในอนาคตการทำงานวิจัยเชิงเดี่ยวจะได้รับความสนใจจากนายทุนน้อยลง เพราะต้องการงานที่ครอบคลุมในหลายๆเรื่อง สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ศ.มนต์ชัย กล่าวด้วยว่าดังนั้นขอให้นักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการประสบความสำเร็จ ได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ    รู้จักเพื่อนใหม่ ชักชวนกันสร้างสรรค์โครงการ นอกจากนี้   THE World University Ranking (Social Impact) among Thailand Universities มหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่อันดับ 1 มา 2 ปีซ้อน  ไม่ใช่เฉพาะงานวิจัยด้านสายสังคม แต่รวมไปถึงการนำงานวิจัยสายวิทยาศาสตร์สุขภาพลงพื้นที่และเกิดประโยชน์ต่อชุมชน ฉะนั้นเราจะช่วยสร้างสรรค์ผลงานให้มหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับต้นๆ  ส่วน THE World University Ranking ในอันดับอื่น ๆ  ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เช่นกัน เพราะฉะนั้นอาจารย์ ทุกท่านในที่นี้จึงมีส่วนร่วมในการทำงานขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่นมุ่งสู่วิสัยทัศน์การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลกแทบทั้งสิ้น

หลังจากพิธีเปิด ศาสตราจารย์มนต์ชัย ได้บรรยายพิเศษหัวข้อ นโยบายและทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และระดับประเทศ ต่อจากนั้น ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ฯ ได้ให้แง่คิดในการเริ่มทำวิจัย ศาสตราจารย์กนกวรรณ จารุกําจร ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) บรรยายเรื่อง จรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายพิเศษหัวข้อ “การสร้างงานวิจัยไปสู่นวัตกรรม”โดยศาสตราจารย์ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การอภิปราย “เรื่องประสบการณ์เริ่มทำงานวิจัยของนักวิจัยใหม่ มข. ที่ประสบความสำเร็จ” โดยผศ. นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ และ ผศ. วิษณุ แทนบุญช่วย การบรรยายเรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” โดย ผศ.นพ.ดริส ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ การบรรยายเรื่อง “ทรัพย์สินทางปัญญากับงานวิจัย” โดยนางจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาพิธีปิดการประชุม

ทั้งนี้โครงการพัฒนานักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2564 มีการดำเนินโครงการแบ่งเป็น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 เป็นการเตรียมโครงการ ประกาศรับสมัคร รับเสนอรับข้อเสนอโครง โดยดำเนินการระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง กรกฎาคม 2563  ซึ่งพิธีปฐมนิเทศในวันนี้ เป็นการเริ่มต้นโครงการในระยะที่ 2 โดยดำเนินการในระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน 2563 กิจกรรมประกอบด้วย การปฐมนิเทศนักวิจัยใหม่ การอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการ นักวิจัยใหม่ส่งข้อเสนอโครงการที่พัฒนาแล้วให้กองบริหารงานวิจัย กรรมการดำเนินงานรับข้อเสนอแนะการประเมินโครงการจากผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัยใหม่รับคืนข้อเสนอแนะการประเมินข้อเสนอโครงการจากผู้ทรงคุณวุฒิไปปรับปรุง  ซึ่งคณาจารย์และผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ที่ กองบริหารงานวิจัย มข.

 

Scroll to Top