มข.ประกาศผลการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ “KKU Transformation”

มหาวิทยาลัยขอนแก่นประกาศผลการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ “KKU Transformation” โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง ภายใต้แนวคิด KKU Transformation การปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อความก้าวหน้าและการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนท่ามกลางวิกฤติอุดมศึกษา ซึ่งได้มีการกำหนดทิศทางในการบริหารมหาวิทยาลัยให้พร้อมต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบของเสรีภาพทางความรู้และการเข้าถึงแหล่งความรู้รวมไปถึงการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรมด้านดิจิทัลสู่สังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “KKU Transformation” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำสัญลักษณ์ที่ได้รับคัดเลือกจากการประกวดมาใช้ในสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ชิงเงินรางวัลกว่า 95,000 บาท แบ่งเป็นประเภทบุคคลทั่วไปและประเภทนักศึกษา ซึ่งมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดมากมาย

ผลปรากฏว่า ในประเภทบุคคลทั่วไป นายธนชาติ ครองยุติ คว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง ด้วยการออกแบบตราสัญลักษณ์ในแนวคิด TRANSFORMATION การเปลี่ยนแปลง คือการเปิดรับไอเดีย ขับเคลื่อนความคิดสร้างสรรค์ การเพิ่มมุมมอง สร้างโอกาส หาแรงบันดาลใจจากสิ่งรอบตัวเพื่อต่อยอด การค้นคว้าวิจัย และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปสู่อนาคต นำไปสู่ THE TRANSFORMATION FOR NEXT GENERATION การเปลี่ยนแปลงเพื่อรุ่นต่อไป สร้างแรงผลักของความคิดสร้างสรรค์ สร้างการเรียนรู้ใหม่ๆ มุมมองแปลกใหม่ สร้างการค้นคว้าพัฒนา และความก้าวหน้าในยุคดิจิตอลอย่างต่อเนื่อง พร้อมลักษณะของสัญลักษณ์ มีลักษณะน้อยแต่มากเรียบง่ายคงเอกลักษณ์ (Minimal Style) แอบแฝงไปด้วยการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งสู่อนาคต แล้วยังนำไปใช้ประโยชน์ในลักษณะอื่นๆ ได้อย่างหลากหลาย

โดยมีผลประกวดประเภทบุคคลทั่วไป มีดังนี้
การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “KKU Transformation” ประเภทบุคคลทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท ได้แก่ นายธนชาติ ครองยุติ


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท ได้แก่ นายจิรภัทร จตุรภัทรพงศ์


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ นายอนิรุทธิ์ เอมอิ่ม

ในส่วนประเภทนักศึกษา ได้แก่ นายกฤตยชญ์ บุญนำสุขสกุล ได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยออกแบบตราสัญลักษณ์ภายใต้แนวคิด การออกแบบให้เรียบง่ายและทันสมัย โดยมีความหมายสื่อถึงความเรียบง่ายโดยนำตัวย่อ KKU ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาตัดแต่งเป็นตราสัญลักษณ์

โดยผลการประกวดประเภทนักศึกษา มีดังนี้
การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “KKU Transformation” ประเภทนักศึกษา

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท ได้แก่ นายกฤตยชญ์ บุญนำสุขสกุล


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ นายบรรพชา บุญมี


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่ นายธนพัฒน์ พลเหลา

หมายเหตุ ผลงานตราสัญลักษณ์ที่ได้รางวัลการประกวด จะถูกนำไปปรับผลงานเพื่อไปใช้งานได้ในโอกาสต่อไป

KKU announces results of “KKU Transformation” Logo design competition
https://www.kku.ac.th/7454

ข่าว ณัฐวุฒิ จารุวงศ์
ภาพ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top