มข.ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการบริหารการเปลี่ยนแปลงด้วยหลักธรรมาภิบาล ด้วยกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน”โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระดับอุดมศึกษา

        วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) ได้จัดโครงการให้ความรู้ความเข้าใจด้านจรรยาบรรณ สำหรับผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน” สำหรับผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 80 คน โดยในพิธีเปิดโครงการ รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงาน และ ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย คุณ สถิตย์ แก้วบุดตา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล ร่วมเป็นเกียรติในงาน

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

        รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มข.กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ว่า จากการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีเป้าประสงค์ด้านการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล และสร้างสันติสุข ตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยส่งเสริมค่านิยมด้านความโปร่งใสและความรับผิดชอบให้กับบุคลากรทุกระดับ คณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.จ.ม.) มีหน้าที่และอำนาจในการเสริมสร้างจรรยาบรรณและส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ดังนั้น เพื่อตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จึงเห็นถึงความสำคัญของการจัดโครงการเสริมสร้างจรรยาบรรณให้ความรู้เพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมการต่อต้านการโกง ตามโครงการเสริมสร้างจรรยาบรรณ หัวข้อ “การสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน” เพื่อสนับสนุนการป้องกันพฤติกรรมการกระทำผิดและขจัดการโกงให้หมดสิ้น โดยการสร้างวัฒนาธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความรู้เกี่ยวกับการสร้างวัฒนธรรมสุจริต และตระหนักถึงปัญหาการทุจริต ซึ่งถือเป็นปัญหาที่สำคัญยิ่งต่อการบริหารมหาวิทยาลัยให้บรรลุถึงเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ทางการบริหาร ปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยม เรื่อง วัฒนธรรมสุจริตต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติการเชิงรุกด้านการป้องกันการทุจริต เกิดจิตสำนึกที่ลดค่านิยมที่ผิดๆ ให้น้อยลง หรือหมดสิ้นไป ตลอดจนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนเกิดการยอมรับและเชื่อมั่นในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

        รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานกล่าวเปิดงานว่า หัวข้อ “การสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน”นับเป็นหัวข้อที่ดีและมีความสำคัญมาก เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการสร้างวัฒนธรรมอันเป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กำหนดยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งในด้าน Spiritual เรื่องการบริหารโดยใช้หลักธรรมมาภิบาล โดยกรอบการดำเนินการเรื่องนี้ก็ใช้หลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของ ปปช.ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นใช้เป็นแนวทางหลักในการขับเคลื่อน นอกจากนี้แล้วมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็มีคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ดร.เตช บุนนาค อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานคณะกรรมการ เพื่อการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

        

        สำหรับการอบรมในครั้งนี้มีความสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้าง Integrity & Transparency Assessment ไปสู่ความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องขอขอบคุณวิทยากรซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์สู่ผู้เข้าร่วมงาน รวมทั้งฝ่ายทรัพยากรบุคคลและผู้มาร่วมงานทุกท่านที่สละเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน”ในครั้งนี้เป็นการบรรยายในหัวข้อหลัก 4 หัวข้อคือ 1.แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2. หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานหน่วยงานของภาครัฐ 3.ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และ 4.ข้อควรระวังเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและคำพิพากษาของศาล วิทยากรโดย : คุณ ราชัย อัศเวศน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระดับอุดมศึกษาและอดีตประธานกลุ่มนิติกรประจำมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา โดยในปัจจุบันยังเป็นที่ปรึกษากฎหมายและกรรมการที่ปรึกษากฎหมายของสถาบันอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัยหลายแห่งของประเทศ เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัย อาทิเช่น มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เป็นต้น กรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรมประจำมหาวิทยาลัย หลายแห่ง อาทิเช่น มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และยังเป็นอาจารย์พิเศษของสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง

KKU drives forward the strategy for administering changes through good governance – by holding a learning and sharing meeting on “Building Integrity Culture at Workplace” by a law expert
https://www.kku.ac.th/7485


ข่าว-ภาพ / อุดมชัย สุพรรณวงศ์

Scroll to Top