แนวทางการศึกษาแบบ new normal ต้อนรับปีการศึกษาใหม่

ฝ่ายการศึกษา โดย รศ.ดร. ไมตรี  อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ
แนะการเรียนการสอนแบบ New Normal ต้อนรับการเปิดเทอมใหม่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เพื่อให้การเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Scroll to Top