มข.ย้ำการเป็นองค์กรบริหารสู่ความเป็นเลิศ รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 61

มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อดีตอธิการบดี มข.พร้อมผู้บริหาร เข้ารับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ หรือ TQC” ประจำปี 2561 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กทม.

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  และคณะผู้บริหารได้เข้าร่วมรับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class TQC) ประจำปี 2561 ในพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดย สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี ดร.พสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี  ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร  โดยมี 13 องค์กรไทยคุณภาพ ดำเนินกิจการทั้งในภาคการผลิตและการบริการ ที่ผ่านเกณฑ์เข้ารับ “รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านลูกค้า บุคลากร การปฏิบัติการ หรือนวัตกรรม (TQC Plus)” และ “รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ หรือ Thailand Quality Class : TQC”  ประจำปี 2561

ดร.พสุ  โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า เป็นที่น่ายินดีที่ปีนี้มีองค์กร สถาบันระดับอุดมศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับโลก เพราะการขับเคลื่อนให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคต นั้น ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดโดยมีการศึกษา และการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ ดังนั้นการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท จึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างยิ่งซึ่งการนำเกณฑ์รางวัลไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กรนั้นต้องอาศัยความมุ่งมั่นจริงจัง ในอันที่จะปรับปรุงองค์กรไปสู่การดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ผลที่ท่านได้รับนั้น มีคุณค่าอย่างยิ่ง โดยเฉพาะต่อประเทศ การนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปใช้ในองค์กรเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถก่อให้เกิดความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจจากภายใน ต้องอาศัยการผนึกกำลังกันทุกภาคส่วน ที่จะเดินหน้าพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้มีการเผยแพร่การดำเนินงานของทั้ง 13 องค์กรให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ แก่องค์กรอื่น ๆ ต่อไป

       รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวถึงปัจจัยความสำเร็จในการขับเคลื่อนองค์กรจนสามารถคว้ารางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class TQC) ประจำปี 2561 ว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย ที่สามารถคว้ารางวัลระดับประเทศจากสถาบันนี้  ซึ่งปัจจัยความสำเร็จ มี  4 ประการสำคัญ คือ  1.การกำหนดทิศทางเป้าหมายของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน ซึ่งมหาวิทยาลัยฯได้เปิดโอกาสให้บุคลากร มีส่วนร่วมในการจัดทำเป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์  ร่วมกัน  หลังจากนั้นทุกฝ่ายจะดำเนินการไปตามทิศทางที่ตนเองได้มีส่วนร่วมในการวางแผนอย่างเต็มที่  2.ทุกฝ่ายทำงานสอดประสานกันได้อย่างกลมกลืน  ไม่ว่า จะเป็น สภามหาวิทยาลัย  คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย  ผู้บริหารของส่วนงานต่างๆ  3.การมีเครือข่ายที่ยึดโยงชุมชนท้องถิ่น  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ภูมิภาคข้างเคียง  ทำให้สามารถเข้าใจประเด็นปัญหาต่างๆ  และ มหาวิทยาลัยได้นำประเด็นปัญหาเหล่านั้นมากำหนดโจทย์วิจัยเพื่อนำไปศึกษาค้นคว้าเมื่อได้ผลมาแล้ว ได้นำกลับไปใช้ในชุมชน  ทำให้ชุมชนได้รับการขับเคลื่อนพัฒนามาโดยตลอดและจากความทุ่มเทนี้ส่งผลให้เราได้รับการจัดอันดับจาก Time Higher Education หรือ “THE” ประกาศผล The Social Impact Ranking 2019 โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ในอันดับที่ 101-200 ของโลก และ เป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย อีกด้วย  4. การสร้างวัฒนธรรมองค์กร  ด้านการประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนเรื่องนี้มาโดยตลอด  ตั้งแต่ปี 2540  ที่มีหน่วยประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกิดขึ้นมา  และได้เข้าสู่กระบวนการประกันคุณภาพ  หลายส่วนงานทั้ง  สำนักงานคณะกรรมการ บริหารราชการ  คปร. สมศ. สกอ. รวมถึงการประกันคุณภาพขับเคลื่อนมาตั้งแต่หน่วยเล็ก ๆ  เช่น สาขาวิชา  หลักสูตร  ภาควิชา  จนมาถึงระดับคณะ และ ระดับมหาวิทยาลัย  ชี้ให้เห็นว่าเมื่อมีการทำและพัฒนาอย่างต่อเนื่องย่อมประสบความสำเร็จ   ทำให้เราสามารถรับรางวัลบริหารสู่ความเป็นเลิศได้ในครั้งนี้

ซึ่่งในปี 2561 มีองค์กรที่ได้รับรางวัล จำนวนทั้งสิ้น 13 องค์กร ดังต่อไปนี้ รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ (Thailand Quality Class Plus : Operation) จำนวน 1 องค์กร ได้แก่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านลูกค้า (Thailand Quality Class Plus : Customer) จำนวน 1 องค์กร ได้แก่ ธนาคารออมสิน และรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC)  จำนวน 11 องค์กร ได้แก่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เขื่อนรัชชประภา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนวชิราลงกรณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ธนาคารอาคารสงเคราะห์  บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บริษัท ไออาร์พีซี  จำกัด (มหาชน) โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ถือเป็นรางวัลระดับโลก (World Class) เนื่องจากมีกระบวนการตัดสินรางวัลเช่นเดียวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ The Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) ซึ่งเป็นต้นแบบรางวัลคุณภาพแห่งชาติที่ประเทศญี่ปุ่น ออสเตรเลีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และอีกกว่า 80 ประเทศทั่วโลก โดยในประเทศไทยองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ทุกประเภท ทุกขนาด ที่นำเกณฑ์เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ซึ่งเป็นกรอบการประเมินคุณภาพระดับมาตรฐานโลกไปเปรียบเทียบกับระบบการบริหารจัดการของตน จะได้รับประโยชน์ในทุกขั้นตอน เริ่มจากการตรวจประเมินตนเอง ผู้บริหาร จะทราบถึงสภาพที่แท้จริงว่าระบบการบริหารจัดการของตนยังขาดตกบกพร่องในเรื่องใด จึงสามารถกำหนดวิธีการและเป้าหมายที่ชัดเจนในการจัดทำแผนปฏิบัติการ และเมื่อองค์กรปฏิบัติตามแผนจนบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ มีความพร้อม และตัดสินใจสมัครรับรางวัล องค์กรจะได้รับการตรวจประเมินด้วยกระบวนการที่มีประสิทธิผล โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาอาชีพ ที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อเป็นผู้ตรวจประเมินโดยเฉพาะ และไม่ว่าองค์กรจะผ่านเกณฑ์รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม องค์กรจะได้รับรายงานป้อนกลับซึ่งระบุจุดแข็งและจุดที่ควรปรับปรุง ซึ่งนับเป็นประโยชน์ต่อการนำไปวางแผนปรับปรุงองค์กรให้สมบูรณ์มากขึ้นต่อไปและ องค์กรที่ได้รับรางวัลจะเป็นที่ยอมรับจากองค์กรต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และมีสิทธิ์ใช้ตราสัญลักษณ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ซึ่งสื่อถึงความเป็นเลิศในระบบการบริหารจัดการในการโฆษณาประชาสัมพันธ์องค์กร รวมทั้งมีโอกาสส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการนำเสนอวิธีปฏิบัติที่นำไปสู่ความสำเร็จและเปิดโอกาสให้มีการเข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการ เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับองค์กรอื่นๆ นำไปประยุกต์ เพื่อให้ประสบผลสำเร็จเช่นเดียวกัน

ข่าว : พรทิพย์  คำดี
ภาพ : ณัฐพงษ์  ชำนาญเอื้อ

Scroll to Top