อธิการบดี มข.ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต มข.เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

              จากการที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้ให้ความสำคัญกับผู้บริหารในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยได้กำหนดให้ดำเนินการตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ในตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 ข้อ O34 เรื่องเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ซึ่งให้มีการแสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่นของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
              เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 ที่ห้องประชุมอาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยได้กล่าวคำประกาศฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2562 ที่ผ่านมาว่า
              “จะประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเคารพกฎหมายกติกาของวิชาชีพและระเบียบของสังคมอย่างเคร่งครัด จะไม่ยอมเป็นเหยื่อของค่านิยมการติดสินบน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่มาคดโกงเอาประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นประโยชน์ส่วนตนจะต่อต้านการทุจริตคดโกงทุกรูปแบบ ไม่ใช้ความรู้ความสามารถมาเอาเปรียบ เบียดเบียนผู้อื่นรวมทั้งจะร่วมมือเพื่อสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดถือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำพาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองสืบไป” 
               ทั้งนี้การประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าว พร้อมทั้งการออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่ 985/2562 ลงวันที่ 9 เมษายน 2562 เรื่องเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้น เป็นมาตรฐานและแนวปฏิบัติและเพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงานและสาธารณชนได้รับทราบถึงเจตนารมณ์ที่ดีในการบริหารงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ข่าว / กองยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี
         อุดมชัย สุพรรณวงศ์
ภาพ / กองยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี
Scroll to Top