ผู้บริหาร มข. ร่วมประชุมออนไลน์การจัดการศึกษาในภาวะระบาดโควิด-19 ระดับนานาชาติ

ผู้บริหาร มข. โดย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ พร้อมด้วย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ และ  รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ  ร่วมประชุม วิชาการนานาชาติ ในหัวข้อ “ 2020 NCKU International Virtual Forum on Covid-19” เพื่อร่วมหารือถึงสถานการณ์โรคโควิด-19 ในระดับภูมิภาคเอเชีย แนวทางการจัดการเรียนการสอน การป้องกันความเสี่ยง และหัวข้ออื่นๆที่เกี่ยวข้อง แบบออนไลน์ โดยมีมหาวิทยาลัยจากประเทศในภูมิภาคเอเชีย กว่า 10 ประเทศ เข้าร่วม อาทิ ไต้หวัน ญี่ปุ่น ไทย อเมริกา พม่า เวียดนาม อินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 The National Cheng Kung University (NCKU), Taiwan ร่วมกับ Presidents’ Forum of Southeast and South Asia and Taiwan Universities (SATU  Presidents’Forum) ได้จัดประชุม วิชาการนานาชาติ ในหัวข้อ “ 2020 NCKU International Virtual Forum on Covid-19” เพื่อร่วมหารือถึงสถานการณ์โรคโควิด-19 ในระดับภูมิภาคเอเชีย และแนวทางการจัดการเรียนการสอน และมาตราการรองรับ จากสถานการณ์โรคโควิด-19 โดยการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Prof. Huyen-Jen Jenny Su, President , NCKU และ Chairmanperson, SATU President’s Forum ให้การกล่าวต้อนรับ อีกทั้งมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติดังกล่าว นำโดย ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ พร้อมด้วย  ศ.พญ. ผิวพรรณ มาลีวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นางณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ผศ. ดร. อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ และ นางสาวเนตรดาว จำเริญดารารัศมี รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ

ทั้งนี้ ภายในการประชุมได้แบ่งหัวข้อการประชุมออกเป็น 3 เรื่อง ได้แก่ 1.) COVID-19 Building academic resilience in response to coronavirus Session Chair โดย Prof. Huey-Jen Jenny Su, President, NCKU and Chairperson, SATU Presidents’ Forum 2.) Challenges for regional coordination and communication engagement Session Chair โดย Prof. Fong-Chin Su, Executive Vice President, NCKU 3.) Perspectives on global research issues and the way forward Session Chair โดย Prof. Jang-Yang Chang , Executive Vice President, NCKU และได้รับเกียรติจาก คณาจารย์ นักวิจัย จากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก มาร่วมบรรยาย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น จาก University of Tsukuba ประเทศญึ่ปุ่น University of Medicine and Pharmacy

การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ 2020 NCKU International Virtual Forum on Covid-19 โดยมีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมประชุมนั้น แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือทางวิชาการ และวิจัย ระหว่างสองมหาวิทยาลัย ที่ดำเนินมาตั้งแต่ปี 2558  อีกทั้ง ยังแสดงถึงการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างไร้พรมแดน

สามารถรับชม Live stream ได้ที่ https://www.youtube.com/channel/UCBroBViAvcHXiSfyjV1FzTQ/live

ขอบคุณภาพ: https://www.facebook.com/funatncku/

Scroll to Top