QSHC จัดการประชุมวิชาการฝ่ายการพยาบาล ประจำปี 2567 Interpreting EKG and Nursing : An essential role for cardiac nurses

(ระหว่างวันที่ 27 -28 พค. 2567) ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ จัดการประชุมวิชาการประจำปี 2567  โดยนางเบญมาศ แสนแสง รองผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ร่วมบรรยายพิเศษเรื่องการแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจและการพยาบาล : บทบาทสำคัญสำหรับพยาบาลโรคหัวใจ “Interpreting EKG and Nursing : An essential role for cardiac nurses” ร่วมกับวิทยากรที่มาให้ความรู้เรื่องการแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 

อ.พญ.ดุจดาว สหัสทัศน์ จากศูนย์หัวใจสิริกิติ์  บรรยายเรื่อง Arrhythmias Approach  อ.นพ.เสฎวุฒิ โกศัลวัฒน์ อายุรแพทย์โรคหัวใจ  บรรยายเรื่อง EKG interpreting in coronary artery disease and Treatment (CAD) อ.พญ.วัชราภรณ์ ปุริมะโน กุมารแพทย์โรคหัวใจ บรรยายเรื่อง Emergency EKG in Pediatric and Treatment และวิทยากรที่มีประสบการณ์ด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ มาให้ความรู้กับพยาบาลผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิดผู้ป่วย เพื่อสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสูงสุด    

Scroll to Top