KKBS ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มข. จัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์โรงเรียนและชุมชนพื้นที่ กก.ตชด.23 มุ่งส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลและการตลาดเชิงรุก

วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายและจัดนิทรรศการการแสดงผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนและชุมชนภายใต้โครงการการพัฒนาขีดความสามารถการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลและการตลาดเชิงรุกของโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 จ.สกลนคร นครพนม มุกดาหาร จัดขึ้น ณ ห้องประชุมริเวอร์เฮอริเทจ โรงแรมเดอะริเวอร์ จังหวัดนครพนม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ ที่ปรึกษาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ซึ่งได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.วุทธยา สิงห์กิ้ง ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า โครงการฯ ดังกล่าว เป็นโครงการที่คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้ดำเนินงานร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ.2565 ภายใต้ชื่อโครงการเพิ่มศักยภาพในการบริการวิชาการโดยการสร้างระบบพี่เลี้ยง (Mentorship) และการสร้างกลุ่มทำงาน บริการวิชาการแบบบูรณาการ เพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ในการพัฒนาครู นักเรียน และชุมชน ในถิ่นทุรกันดาร พื้นที่จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร และ จังหวัดสกลนคร จนปัจจุบันปี พ.ศ.2567 ได้ดำเนินโครงการภายใต้ชื่อโครงการการพัฒนาขีดความสามารถการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลและการตลาดเชิงรุกของโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 จ.สกลนคร นครพนม มุกดาหาร และมีพื้นที่กลุ่มเป้าหมายและจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการของโรงเรียนสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 และชุมชนโดยรอบโรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 11 โรงเรียน และ 11 ชุมชน ซึ่งกิจกรรมวันนี้เป็นการสร้างเครือข่ายและจัดแสดงนิทรรศการ การแสดงผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนและชุมชน เพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มยอดขายและสร้างความรู้จักในตัวผลิตภัณฑ์ในวงกว้าง มากยิ่งขึ้น

ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ ที่ปรึกษาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า วัตถุประสงค์ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาความสามารถการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลให้แก่นักเรียน ครู และชุมชน ในพื้นที่โรงเรียนสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 รวมถึงยกระดับผลิตภัณฑ์และพัฒนาการตลาดเชิงรุก ของโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่โรงเรียนสังกัดกองกำกับการ ตำรวจตระเวน ชายแดนที่ 23 และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดและภูมิภาค เพื่อให้เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกันในระยะยาว

ด้าน พ.ต.อ.วุทธยา สิงห์กิ้ง ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็น ความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คณะศึกษาศาสตร์ กับ โรงเรียนสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 จำนวน 11 โรงเรียน และวิสาหกิจชุมชน และประชาชนในชุมชนรอบโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 จำนวน 11 ตำบล ที่ได้ร่วมพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่โรงเรียน สังกัด กองกำกับการตำรวจ ตระเวน ชายแดนที่ 23 ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากที่จะได้ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายร่วมกันระหว่างโรงเรียนและชุมชนโดยรอบ

บรรพต พิลาพันธ์ : ข่าว/ภาพ

Scroll to Top