ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากล JCI reaccreditation ครั้งที่ 2 แล้ว ..

ตามที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการเยี่ยมตรวจเพื่อต่ออายุกระบวนการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐานระดับสากล JCI Re-accreditation ครั้งที่ 2 จาก JOINT COMMISSION INTERNATIONAL ระหว่างวันที่ 18-22 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา

ขณะนี้ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ฯ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากล JCI ซึ่งมีอายุการรับรอง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2570 (Effective 23 March 2024 through 22 March 2070)

ทั้งนี้ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ผ่านการรับรองเป็นโรงพยาบาลมาตราฐาน ระดับสากล หรือ JCI และการรับรองคุณภาพ HA ขั้นก้าวหน้า จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ด้วยปณิธานสำคัญคือ “มุ่งเน้นมาตรฐาน บริการปลอดภัย ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ”

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากล JCI reaccreditation ครั้งที่ 2 แล้ว

Queen Sirikit Heart Center of the Northeast passed the JCI reaccreditation for the second time

https://www.kku.ac.th/17746

สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดหลักสูตร Upskill ให้กับบุคลากรภาครัฐ ด้านไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ เพื่อลดข้อขัดแย้งและคดีความที่เกิดขึ้น และ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยฯ ของกระทรวงยุติธรรม

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top