สำนักบริการวิชาการ ติวเข้มเทคนิคการทำงานวิจัยเพื่อการขอตำแหน่งที่สูงขึ้น

สำนักบริการวิชาการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการทำงานวิจัยเพื่อการขอตำแหน่งที่สูงขึ้น ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมดุสิตา สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้มีการฝึกทำผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการได้อย่างมีคุณภาพถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อยื่นขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นทราบถึงเทคนิคการกำหนดหัวข้อการวิจัย ขั้นการทำวิจัย การเผยแพร่ผลงาน ได้ลงมือปฏิบัติจริงในการทำวิจัยและมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำวิจัยร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ประธานในพิธีเปิดการอบรมได้กล่าวต้อนรับผู้บริหาร วิทยากร และผู้เข้าอบรม พร้อมกล่าวถึงภารกิจของสำนักบริการวิชาการ 3 ด้าน ได้แก่ การจัดหลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong education) การจัดหลักสูตรบูรณาการศาสตร์ (Integrated Curriculum) และการประสานบริการวิชาการสู่สังคม (Community Outreach) ซึ่งการอบรมครั้งนี้สอดคล้องกับภารกิจดังกล่าว คาดหวังว่าผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเทคนิคในการทำผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการและได้เลื่อนระดับเป็นชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ รวมทั้งมีการนำผลงานวิจัย ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการ ปัจจุบันมีผู้ที่รอเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นเป็นจำนวนมากและจำเป็นต้อง ทำผลงานดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาเพื่อเป็นการผลักดันให้บุคลากรสายสนับสนุนได้มีความก้าวหน้าสายวิชาชีพ

ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ว่าที่ร้อยตรีสุวิต ผิวพันคำ กรรมการบริหาร ปขมท. ผู้เชี่ยวชาญด้าน การตีค่างาน การวิเคราะห์งานอดีตนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ถ่ายทอดเทคนิคการกำหนดหัวข้อการวิจัย ขั้นการทำวิจัย การเผยแพร่ผลงาน โดยจัดกลุ่มผู้เข้าอบรมเป็นกลุ่มตามตำแหน่งสายงาน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และดำเนินการไปในแนวทางเดียวกัน

จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้เข้าอบรมได้นำเสนอผลงานที่ได้จัดทำขึ้นมาและวิทยากรให้คำแนะแนวทางในการพัฒนาผลงานดังกล่าวจนไปสู่ผลงานที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ในการขอตำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไป

Scroll to Top