สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และรองศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย ยืนยง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษาตลอดชีวิต ร่วมประชุมหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานด้านการดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)และสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรในการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมโชต ภู่ประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล และ ดร.ฐานันดร์ ศรีธงชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ดร.ภาคินี เปล่งดีสกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม ได้นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรให้การต้อนรับในครั้งนี้ โดยได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรเพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ร่วมกันโดยประเด็นสำคัญในการประชุมครั้งนี้คือการสร้างความเข้าใจในระเบียบหลักเกณฑ์ ประกาศและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในการจัดหลักสูตรร่วมกันระหว่างสององค์กร

 

 

รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ได้กล่าวถึงพันธกิจของสำนักบริการวิชาการในด้านการดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ซึ่งเป็นภารกิจหลักของสำนัก และสำนักบริการวิชาการ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางและสนับสนุนให้กับคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และกล่าวถึงระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆ และขั้นตอนการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องในการหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning) รวมถึงแนวทางการเข้าสู่ระบบคลังหน่วยกิต (credit Bank) และพร้อมที่จะสนับสนุนทางคณะทั้งในด้านข้อมูลและการดำเนินการจัดหลักสูตรต่างๆ

ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในครั้งนี้ สำนักบริการวิชาการและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้เกิดแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสององค์กรในการหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)

Scroll to Top