เริ่มแล้ว รุ่นแรกของหลักสูตรเพื่อตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาคดีความทางการแพทย์ในยุคปัจจุบัน โดย สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ ศาลอาญา (รัชดา)

               สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ศาลอาญา(รัชดา) จัดอบรมหลักสูตร “กฎหมายและคดีความทางการแพทย์” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ โดยหลักสูตรนี้เกิดจากการวิเคราะห์ความต้องการ และพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน ระหว่างสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ศาลอาญา (รัชดา) ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับปัญหาเกี่ยวกับการเกิดคดีความทางด้านการแพทย์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

พล.อ.ท.นพ.อิทธิพา คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา

          พิธีเปิดได้รับเกียรติโดย พล.อ.ท.นพ.อิทธิพา คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมและกล่าวถึงคาดหวังให้มีการจัดอบรมหลักสูตรนี้ ไปในทุกภูมิภาคทั่วประเทศเพื่อให้ครอบคลุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องอีกด้วย โดยหลักสูตรนี้ได้วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์ ประกอบไปด้วย อาจารย์เอื้อน ขุนแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ คดีชำนัญพิเศษ ผู้เขียนหนังสือด้านกฎหมาย อาทิ ความรับผิดทางการแพทย์ กฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค การบังคับคดีแพ่ง กฎหมายล้มละลาย ฯลฯ พล.อ.ท.นพ.อิทธิพา คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา อาจารย์ปัญญา วงค์ครุฑ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง เลขานุการศาลอาญาและผู้พิพากษาศาลอาญา รศ.(พิเศษ)นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา ถ่ายทอดองค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดทางการแทพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี้ยังได้เข้าศึกษาดูงานสถานการณ์ตลอดจนกระบวนการพิจารณาคดี และ ศึกษากรณีตัวอย่างคดีทางการแพทย์ที่เกิดขึ้นจริง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ข้อมูล กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติงาน และนำไปสู่การลดปัญหาการเกิดคดีความทางการแพทย์ได้อย่างแท้จริง

การอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจและตอบรับเข้าร่วมการอบรมเป็นอย่างมาก โดยมีสาขาวิชาชีพต่างๆ เข้าร่วมไม่ว่าจะเป็น แพทย์ พยาบาล นิติกร ทนายความ และอาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมอบรม กว่า 55 ท่าน ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมก็ได้ผลตอบรับและความชื่นชมจากผู้เข้ารับความอบรมเป็นจำนวนมาก

สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดหลักสูตร Upskill ให้กับบุคลากรภาครัฐ ด้านไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ เพื่อลดข้อขัดแย้งและคดีความที่เกิดขึ้น และ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยฯ ของกระทรวงยุติธรรม

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top