สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดหลักสูตร “การบริหารสัญญา งด ลดค่าปรับ บทบาทหน้าที่กรรมการจัดซื้อจัดจ้างฯ เพื่อให้ได้พัสดุตามความต้องการ”

             
                   สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดหลักสูตร “การบริหารสัญญา งด ลดค่าปรับ บทบาทหน้าที่กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง แนวทางการจัดทำ TOR งานก่อสร้างตาม ว 159 การเขียน Spec เพื่อให้ได้พัสดุตามความต้องการ หลักการควบคุมงานก่อสร้าง การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้าง และหลักการพิจารณาคำนวณค่า K” รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมเพชรรัชต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
                    วิทยากร อาจารย์เพชร โพสาราช ผู้ชำนาญการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในบริบทของท้องถิ่น นายณรงค์ศักดิ์ พฤกษา วิศวกรโยธา / หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและความคุมงานก่อสร้าง ( นักบริหารงานการช่าง) พร้อมทีม โดยหลักสูตรนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตรายละเอียด หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 5 การบริหารสัญญาและการตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง และการคำนวณค่า K ตลอดจนเข้าใจในกระบวนการจัดหาพัสดุ ขยายเวลา ปรับ ลด งดค่าปรับ เพื่อลดปัญหาในทางปฏิบัติและสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ลดปัญหาการอุทธรณ์และการร้องเรียน
ภาพ/ข่าว นิภาพรรณ ชัยเดชทยากุล
ศูนย์บริการวิชาการสังคม
สำนักบริการวิชาการ
Scroll to Top