สำนักบริการวิชาการ มข. Up Skill องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้าน” การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในฯ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงการคลัง กำหนด” รุ่นที่ 6

                  สำนักบริการวิชาการ มข. Up Skill ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ โดยจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “วิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐอื่น ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงการคลัง กำหนด” รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมเอเชีย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
                  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามขั้นตอน วิธีการ กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และจัดทำเอกสารให้ครบถ้วนตามมาตรฐานด้านคุณสมบัติ (รหัส 1000-1300) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และของหน่วยงานของรัฐอื่น สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามขั้นตอน วิธีการ กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และจัดทำเอกสารให้ครบถ้วนตามมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน (รหัส 2000-2600) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และของหน่วยงานของรัฐอื่น ได้เรียนรู้แนวทางวิธีการและเทคนิคในการให้คำปรึกษา รู้แนวทางวิธีการในการตรวจการกำกับดูแล การสอบทานระบบควบคุมภายใน และได้เรียนรู้แนวทางในการสอบทานระบบบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีผู้เข้าอบรมได้แก่ ผู้บริหารและข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                 โดยอาจารย์ปนัดดา พลปัถพี ผู้ชำนาญการด้านงานตรวจสอบภายในควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง ที่ผ่านการตรวจประเมินจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในระดับดีเยี่ยม เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และการฝึกปฏิบัติ มาตรฐานและหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน   สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน ฝึกปฏิบัติตามโจทย์ที่กำหนด ฝึกปฏิบัติวิธีการตรวจสอบ ของผู้ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเทคนิควิธีการฝึกปฏิบัติงานตรวจสอบ เลือกตามตัวอย่างที่โจทย์กำหนด
Scroll to Top